Fundusze Superfund TFI dostępne w Alior Banku bez prowizji

Do 31 marca br. klienci Alior Banku mogą skorzystać z promocyjnej oferty na zakup funduszy Superfound TFI. W jej ramach jednostki subfunduszy: Superfund SFIO GoldFuture, Superfund SFIO Płynnościowy PLN oraz Superfund Trend Plus kategoria jednostek standardowa są dostępne bez opłaty manipulacyjnej.

Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty umożliwia inwestowanie na ponad 150 rynkach kontraktów terminowych z rynków finansowych i towarowych. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala na wypracowanie zysków zarówno na rynkach wzrastających, jak i podczas spadków, dzięki temu fundusz ten daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników niezależnie od sytuacji rynkowej. Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową noblisty Harrego M. Markowitza, wykorzystanie tego typu funduszu inwestycyjnego do budowy portfela inwestycyjnego obniża ryzyko inwestycji i podnosi jego rentowność. Wartość minimalnej wpłaty do funduszu wynosi 500 PLN (lub równowartość w EUR lub USD).

Superfund SFIO GoldFuture jest połączeniem strategii managed futures i długiej pozycji w kontraktach terminowych na złoto. Kruszec ten okazał się w minionym roku jednym z kluczowych beneficjentów sytuacji na światowych rynkach, co miało przełożenie na wyniki funduszu.

Superfund SFIO Płynnościowy PLN stanowi interesującą alternatywę dla lokaty bankowej, dzięki swojej unikatowej konstrukcji. Istotą strategii inwestycyjnej jest dywersyfikacja oraz zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Superfund Płynnościowy jest funduszem o niskim ryzyku inwestycyjnym, lokującym środki w wyselekcjonowane fundusze obligacyjne i pieniężne, a także w krótkoterminowe papiery dłużne o terminie zapadalności do roku. Fundusz ten, stanowiąc skuteczne narzędzie do zarządzania płynnością firm, ceniony jest wśród przedsiębiorców, a także przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych o niskiej akceptacji ryzyka. W porównaniu do podobnych tego typu funduszy w 2010 roku osiągnął bardzo dobrą stopę zwrotu 5,9%.

Od początku istnienia (październik 2007 roku) subfundusz osiągnął wynik 20,92%.

(Źródło danych: Superfund TFI, dane na koniec 2010 r.).

Minimalna wartość pierwszej inwestycji w fundusz parasolowy Superfund SFIO wynosi dla klientów indywidualnych 40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub w USD). Minimalna wartość kolejnych wpłat do danego subfunduszu wynosi 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD.

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku od 2005 roku.

W tym czasie towarzystwo odebrało szereg prestiżowych nagród. W 2008 roku zostało wyróżnione statuetką Złotego Portfela – nagrody przyznanej przez Gazetę Giełdy „Parkiet” w kategorii Najwyższa Stopa Zwrotu 2008 dla Superfund SFIO subfundusz Superfund C (+ 62%). W 2010 roku Puls Biznesu przyznawał kilkakrotnie funduszom Superfund tytuł „funduszu miesiąca”. Jest to również pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferujące fundusze typu managed futures (fundusze kontraktów terminowych).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie http://www.promocja-fundusze.aliorbank.pl.

Biuro Maklerskie Alior Banku zapewnia prosty i łatwy dostęp do inwestycji dla klientów zarówno w oddziałach, poprzez Contact Center, jak i system bankowości internetowej. Wykorzystując jeden login i hasło inwestorzy mają dostęp do bieżącego stanu aktywów oraz ich wyceny. Możliwość elektronicznej obsługi sprawia, że proces realizacji zleceń jest szybki, a klienci mają bezpośrednio z poziomu platformy bankowej dostęp do środków i dyspozycji na funduszach inwestycyjnych. Aby inwestycje w fundusze poprzez Alior Bank były jeszcze wygodniejsze, udostępniliśmy na naszym portalu internetowym historyczne stopy zwrotu funduszy znajdujących się w naszej ofercie. Zapraszamy na stronę: www.bm.aliorbank.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu