Przejdź do treści

Jest już dostępny: „Dialog z interesariuszami Provident Polska 2010”

Na stronie www.csr-provident.pl dostępny jest już Raport z Okrągłego Stołu  (Dialog z interesariuszami Provident Polska 2010). Raport zawiera podsumowanie spotkania oraz odpowiedzi na oczekiwania, jakie pod adresem firmy zgłosili jej interesariusze reprezentowani przez m.in.: środowiska konsumenckie, sektor finansowy, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, pracowników, związki zawodowe, urzędy państwowe i organizacje pozarządowe oraz media.

Spotkanie reprezentantów firmy z interesariuszami odbyło się w IV kwartale ubiegłego roku.

Provident jest pierwszą instytucją finansową, która zdecydowała się na taką formę dialogu z otoczeniem firmy. Na spotkanie przy Okrągłym Stole przyjęło zaproszenie 31 interesariuszy Providenta reprezentujących wszystkie kluczowe grupy otoczenia firmy. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie i wątpliwości związane z działalnością firmy. Na podstawie rozmów wyłoniono 32 oczekiwania wobec firmy odnoszące się do najróżniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa: od produktu, przez relacje z klientami, aż po sprawy pracownicze i komunikację z otoczeniem firmy. Raport zawiera odpowiedzi firmy na te oczekiwania.

„Podjęcie rozmów przy Okrągłym Stole z interesariuszami firmy jest dużym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa  – mówi Tomasz Trabuć, szef działu PR – Samo przygotowanie spotkania na takim szczeblu, angażującego tyle różnych ośrodków, w tym często osób pełniących ważne funkcje w życiu publicznym, wymaga ciężkiej pracy wielu osób. Interesariusze muszą mieć pewność, że udział w takim przedsięwzięciu będzie dobrze zainwestowanym czasem”.

W organizacji Okrągłego Stołu firmie pomagała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, promująca inicjatywy społecznie odpowiedzialne i wspierająca procesy dialogu pomiędzy interesariuszami. „W Polsce mamy jeden z najniższych w UE wskaźników  kapitału społecznego. Dlatego przedsiębiorcy  powinni – w imię zwiększania szans rozwoju swoich firm – świadomie uczestniczyć w jego budowaniu – mówi Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan. Jednym z najlepszych sposobów jest dialog z interesariuszami. I właśnie dlatego Lewiatan pomógł w zorganizowaniu okrągłego  stołu Providenta i będzie zachęcał inne firmy do naśladownictwa.”

Nad przebiegiem dialogu merytorycznie czuwała firma doradcza CSRinfo, która zaprojektowała proces w oparciu o zasady standardu AA1000 APS i wytyczne standardu AA1000SES Standardy te podkreślają rolę trzech zasad w angażowaniu interesariuszy: inclusivity – czyli włączanie interesariuszy w działania firmy, zgodne ze zrównoważonym rozwojem, materiality – tzn. identyfikację i określenie istotnych kwestii ważnych dla firmy i wpływających na interesariuszy oraz responsiveness – oznaczającym, iż organizacja odpowiada na kwestie podnoszone przez interesariuszy, które wpływają na jej działanie.

„Prowadzenie dialogu z interesariuszami pozwala firmie na lepsze zarządzanie własnym wpływem i przyczynia się do budowy zaufania w relacjach firmy z otoczeniem – mówi Liliana Anam, Manager CSRinfo. Jest to praktyka charakterystyczna dla firm dążących do wprowadzania zasad społecznej odpowiedzialności w praktyce. Przyjęte w tym wypadku standardy dodatkowo wspierają firmę w tych działaniach.”- dodaje Liliana Anam. Raport dokumentuje proces dialogu i komunikuje zobowiązania firmy. Większość oczekiwań zgłoszonych przez interesariuszy będzie realizowana przez firmę, a poziom ich wdrożenia będzie raportowany w cyklu półrocznym.