Wprowadzenie akcji A2 Stopklatka S.A. do obrotu na NewConnect

12 stycznia 2011 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji A2 Spółki Stopklatka. Do obrotu na rynku NewConnect weszło 485.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, doszło do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A2, które powstały w wyniku podziału serii A na dwie odrębne serie.

12 lipca 2010 r. roku spółka zanotowała udany debiut na rynku NewConnect. Wówczas do obrotu wprowadzonych zostało 193.045 praw do akcji serii B spółki. W chwili obecnej na NewConenct notowanych jest łącznie 678 045 akcji serii A2 i B.

Podział akcji był związany z pozyskaniem inwestora branżowego – Kino Polska TV. W dniu 31 maja 2010 r. zawarto umowę sprzedaży, na mocy której wszystkie akcje należące wówczas do akcjonariusza NET INTERNET S.A. oraz inwestora indywidualnego w liczbie 1.756.000 stały się własnością spółki Kino Polska TV. Następnie, w dniu 7 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. podjęło uchwałę o zmianie serii A akcji poprzez ich rozdzielenie na dwie odrębne serie: A1 w ilości 1.271.000 sztuk i A2 w ilości 485.000 sztuk, przy czym akcje serii A1 stanowią akcje objęte przez Kino Polska TV i nie zostały do dnia dzisiejszego wprowadzone do obrotu na NewConnect.

Spółka sukcesywnie realizuje projekty wynikające z przyjętej w ubiegłym roku strategii rozwoju na lata 2010 – 2014. Jednym z zamierzeń Stopklatka S.A. było zawiązanie współpracy, w ramach rozszerzenia usług dostarczania treści o partnera zagranicznego, z dużym podmiotem z branży internetowej. W chwili obecnej strony finalizują kwestie formalne współpracy. Ponadto Stopklatka S.A. pracuje nad modernizacją i rozbudową obecnego portalu o funkcje społecznościowe i rekomendacyjne, a także prowadzi działania związane z rozszerzeniem specjalizacji o pozostałe (obok filmu) dziedziny sztuk audiowizualnych oraz utworzeniem na bazie Stopklatka.pl platformy kulturalno-rozrywkowej. Strategia Spółki została opracowana w porozumieniu z inwestorem strategicznym, Kino Polska TV S.A., który od grudnia 2010 r. jest posiadaczem ponad 65% udziałów w Stopklatka S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu