Wprowadzenie akcji A2 Stopklatka S.A. do obrotu na NewConnect

przez | 14/01/2011

12 stycznia 2011 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji A2 Spółki Stopklatka. Do obrotu na rynku NewConnect weszło 485.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, doszło do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A2, które powstały w wyniku podziału serii A na dwie odrębne serie.

12 lipca 2010 r. roku spółka zanotowała udany debiut na rynku NewConnect. Wówczas do obrotu wprowadzonych zostało 193.045 praw do akcji serii B spółki. W chwili obecnej na NewConenct notowanych jest łącznie 678 045 akcji serii A2 i B.

Podział akcji był związany z pozyskaniem inwestora branżowego – Kino Polska TV. W dniu 31 maja 2010 r. zawarto umowę sprzedaży, na mocy której wszystkie akcje należące wówczas do akcjonariusza NET INTERNET S.A. oraz inwestora indywidualnego w liczbie 1.756.000 stały się własnością spółki Kino Polska TV. Następnie, w dniu 7 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. podjęło uchwałę o zmianie serii A akcji poprzez ich rozdzielenie na dwie odrębne serie: A1 w ilości 1.271.000 sztuk i A2 w ilości 485.000 sztuk, przy czym akcje serii A1 stanowią akcje objęte przez Kino Polska TV i nie zostały do dnia dzisiejszego wprowadzone do obrotu na NewConnect.

Spółka sukcesywnie realizuje projekty wynikające z przyjętej w ubiegłym roku strategii rozwoju na lata 2010 – 2014. Jednym z zamierzeń Stopklatka S.A. było zawiązanie współpracy, w ramach rozszerzenia usług dostarczania treści o partnera zagranicznego, z dużym podmiotem z branży internetowej. W chwili obecnej strony finalizują kwestie formalne współpracy. Ponadto Stopklatka S.A. pracuje nad modernizacją i rozbudową obecnego portalu o funkcje społecznościowe i rekomendacyjne, a także prowadzi działania związane z rozszerzeniem specjalizacji o pozostałe (obok filmu) dziedziny sztuk audiowizualnych oraz utworzeniem na bazie Stopklatka.pl platformy kulturalno-rozrywkowej. Strategia Spółki została opracowana w porozumieniu z inwestorem strategicznym, Kino Polska TV S.A., który od grudnia 2010 r. jest posiadaczem ponad 65% udziałów w Stopklatka S.A.