Banki powinny mieć możliwość pobierania opłat za usługi bankomatowe

Jutro (12.1.) Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Pracodawcy RP proponują zmiany, których celem jest zachęcenie społeczeństwa do szerszego korzystania z obrotu bezgotówkowego.

– Proponujemy, by w ustawie pojawiła się możliwość wprowadzenia przez operatorów bankomatowych opłat za wypłatę gotówki z bankomatów. Takie opłaty zachęcą bowiem do płacenia kartami płatniczymi lub kredytowymi. Będzie to korzystniejsze zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorstw, które ponoszą wysokie koszta „administrowaniem” gotówki (przechowywanie, przewóz, ochrona) – mówi Adam Ambrozik, ekspert Pracodawców RP.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podkreślają, że intencją prawodawcy wspólnotowego, który wydał dyrektywę 2007/64/WE jest stworzenie ram prawnych stymulujących rozwój usług bezgotówkowych zasadach uczciwej konkurencji. Analizując pod tym kątem projekt ustawy o usługach płatniczych Pracodawcy RP stwierdzają, że nie spełnia on tak ujętego postulatu w zakresie braku regulacji dotyczącej zakazu możliwości kształtowania umów pomiędzy uczestnikami sytemu płatniczego w ten sposób, że nie jest dopuszczalne wyłączenie możliwości żądania przez podmiot świadczący usługę wypłaty gotówki od posiadacza (lub zaoferowania mu premii) niezależnie od opłat z tytułu wypłaty należnych wydawcy instrumentu płatniczego (tzw. surcharge). – Dlatego postulujemy wprowadzenie możliwości pobierania dodatkowej opłaty, której wysokości stałaby się elementem walki konkurencyjnej pomiędzy operatorami bankomatów – mówi Adam Ambrozik.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu