Nowy program oszczędnościowy w FM Banku

FM Bank, we współpracy z firmą ubezpieczeniową Amplico Life, wprowadził do oferty długoterminowy program oszczędnościowy „FM na Przyszłość” (w formie umowy grupowego ubezpieczenia na dożycie) – z zagwarantowaną wysokością sumy ubezpieczenia na dożycie, wypłacaną ubezpieczonemu na koniec trwania programu. Program przeznaczony jest dla klientów zainteresowanych długoletnim i systematycznym pomnażaniem oszczędności – w szczególności w celu uzupełnienia środków dostępnych po przejściu na emeryturę.

„FM na Przyszłość” jest produktem oszczędnościowo – ochronnym i umożliwia klientom FM Banku gromadzenie kapitału na przyszłość oraz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Częstotliwość oszczędzania jest zależna od preferencji klienta i może odbywać się poprzez wpłacanie regularnej składki w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku uposażonym zostanie wypłacona, wskazana w Certyfikacie Ubezpieczenia, kwota stanowiąca trzykrotność gwarantowanej sumy ubezpieczenia na dożycie. Sytuacja na rynkach finansowych nie ma wpływu na wypłatę oraz wysokość kwoty gwarantowanej, wypłacanej klientom na koniec okresu oszczędzania.

Program „FM na Przyszłość” jest odpowiedzią na potrzeby tych klientów, którzy mają świadomość, że aby na emeryturze móc żyć na poziomie takim, jak w czasie aktywności zawodowej, należy zacząć oszczędzać możliwie jak najwcześniej. Program nie jest obarczony ryzykiem inwestycyjnym, przez co pozwala uniezależnić swoje oszczędności od bieżącej sytuacji rynkowej – wyjaśnia Alicja Pawluk, Kierownik Departamentu Wsparcia Sprzedaży w FM Bank S.A.

Oprócz gwarantowanych środków wypłacanych ubezpieczonemu w ramach umowy podstawowej na koniec okresu ubezpieczenia, klienci FM Banku będą mieli możliwość zwiększenia wysokości świadczeń o dodatkowe benefity wynikające z konstrukcji produktu.

Pierwszy z nich to tzw. premia nadzwyczajna – co roku Amplico Life inwestuje część wpłacanych składek, aby wypracować dodatkowy zysk, który jest wypłacany ubezpieczonemu razem z gwarantowaną sumą na koniec okresu ubezpieczenia. Drugi z nich to tzw. mechanizm indeksacji, czyli możliwość urealnienia wartości sumy otrzymywanej na koniec okresu oszczędzania, poprzez coroczne zwiększenie wysokości składki o wskaźnik indeksacji i gromadzenie środków na Rachunku Inwestycyjnym Indeksacji. Środki z tego rachunku zostaną wypłacone wraz z kwotą gwarantowaną na koniec okresu oszczędzania. Indeksacja jest dobrowolna.

„FM na Przyszłość” jest programem oszczędnościowo – ochronnym o długim horyzoncie czasowym – do umowy można przystąpić np. na okres 10, 15, 20 lat, do 65. roku życia. Program jest skierowany do przedsiębiorców i klientów indywidualnych i mogą wziąć w nim udział zarówno obecni, jak i przyszli klienci FM Banku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu