Kontrolowane przez notowany na warszawskiej GPW fundusz MNI S.A.: giełdowa spółka Hyperion S.A. oraz firma MNI Telecom S.A. opublikowały kluczowe aspekty planu połączenia

Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu MNI S.A. uważa branżę telekomunikacyjną za jedną z kluczowych z punktu widzenia realizowanej strategii wzrostu wartości zarządzanych aktywów, dostrzegając możliwość szybkiej ekspansji w tym segmencie. Obecnie MNI S.A. kontroluje bezpośrednio i pośrednio sześć firm telekomunikacyjnych: Hyperion S.A., MNI Telecom S.A., Długie Rozmowy S.A., Mobile Entertainment Company Sp. z o.o., MNI Mobile S.A. oraz Stream Communications. Docelowo działalność telekomunikacyjna ma być skupiona w notowanej na warszawskiej GPW katowickiej spółce Hyperion S.A., która jest ogólnopolskim operatorem świadczącym usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, usługi głosowe oraz telewizyjne.

30 grudnia 2010 r. zarządy obu spółek złożyły we właściwych sądach rejonowych plan połączenia obu firm. – Połączenie pozwoli na utworzenie w oparciu o firmę Hyperion S.A. dużego operatora telekomunikacyjnego o zasięgu ogólnopolskim, zdolnego do skutecznego konkurowania z największymi graczami na rynku tak pod względem, oferty, ceny, jak i jakości oferowanych usług. Wzmocniony Hyperion S.A. będzie oferował klientom zintegrowane pakiety usług, w tym m.in. pakiet zawierający obok telefonii stacjonarnej, komórkowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu, interaktywną IPTV – mówi Marek Południkiewicz, prezes Hyperion S.A. i MNI Telecom S.A.

Połączenie polegać będzie na przejęciu przez Hyperion S.A. całości majątku MNI Telecom S.A. w zamian za akcje własne wydane funduszowi MNI S.A., zgodnie z trybem przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Według zaproponowanego harmonogramu proces ten powinien się zakończyć w pierwszej połowie 2011 r.

Połączenie obu firm nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Hyperion S.A. o kwotę 23,02 mln zł w drodze emisji 23,02 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarządy ustaliły parytet wymiany walorów. Proponują, aby za jedną akcję MNI Telecom S.A. (spółki przejmowanej) fundusz MNI S.A. otrzymał 0,16 akcji Hyperion S.A. (spółka przejmująca). W sumie za 100% akcji MNI Telecom S.A., jej jedyny wspólnik – fundusz MNI S.A. – otrzyma 23.021.530 walorów Hyperion S.A. wartych 5,92 zł każdy. Parytet wymiany ustalono w oparciu o wycenę wartości akcji obu spółek dokonaną metodą mnożników rynkowych. Posłużono się wskaźnikiem giełdowym EV/EBITDA. Dla oszacowania wartości niepublicznej spółki MNI Telecom S.A. wskaźnik ustalono bazując na wycenach spółek giełdowych o podobnym lub tożsamym profilu działalności (TP S.A., Netia S.A.), dokonanych przez biura maklerskie przygotowujące analizy i rekomendacje. Wartość wskaźnika EV/EBITDA wyniosła w tym przypadku 5,9. Dla notowanego na GPW Hyperion S.A. wskaźnik ten wyniósł 7,0. Uwzględniając prognozowaną EBIDTA obu spółek, ich wartość (po korektach) ustalono na:

  • Hyperion S.A. – 72,85 mln zł, co daje wartość jednej akcji w wysokości 5,92 zł;
  • MNI Telecom S.A. – 136,27 mln zł, co daje wartość jednej akcji w wysokości 0,97 zł.

W wyniku połączenia – po zarejestrowaniu nowej emisji akcji i podwyższenia kapitału przez sąd – udział funduszu MNI S.A. w kapitale Hyperion S.A. wzrośnie do ok. 66%. – Konstrukcja transakcji, gwarantuje korzyści dla wszystkich akcjonariuszy – stają się oni właścicielami wzmocnionego podmiotu telekomunikacyjnego ze znacząco większym potencjałem do generowania nadwyżki gotówki. – dodaje prezes Marek Południkiewicz.

Połączenie Hyperion S.A. i MNI Telecom S.A. umożliwi stworzenie silnego podmiotu posiadającego już obecnie ponad 270 tys. klientów. Otrzymają oni pakiety komplementarnych usług telekomunikacyjnych, już teraz obejmujący: telefonię stacjonarną i komórkową (MVNO), szerokopasmowy dostęp do Internetu, oraz usługi telewizyjne, a także detaliczne i hurtowe usługi dzierżawy łączy oraz tranzytu i terminacji głosu. W perspektywie średniookresowej – do końca 2013 r. – Hyperion S.A. ma zwiększyć bazę kliencką do 380 tys., zarówno poprzez rozwój organiczny (dzięki rozszerzeniu zasięgu terytorialnego), jak kolejne akwizycje (lokalnych sieci ethernetowych i kablowych). Zwiększeniu ma ulec tzw. wskaźnik multiplikacji usług (liczby usług na jednego klienta) poprzez ich sprzedaż, jak i oferowanie pakietów różnych usług w różnych konfiguracjach dopasowanych do oczekiwań zarówno obecnych, jak i nowych klientów. – Chcemy być brokerem n-usług, rozumianym, jako jeden dostawca wielu produktów. Stworzenie takiej konkurencyjnej oferty, co już ma miejsce, pozwoli nam na wypracowanie dobrych wyników finansowych, co powinno przełożyć się na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu dla akcjonariuszy – podkreśla prezes Marek Południkiewicz.

W konsekwencji w 2013 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Hyperion S.A. powinny wynieść już ok. 350-400 mln zł, wobec 40,2 mln zł osiągniętych w 2009 r., natomiast EBIDTA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację ma osiągnąć poziom wówczas ok. 100 mln zł.

źródło/autor: MNI

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu