Broad Gate S.A. nabył rafinerię na Ukrainie

Broad Gate S.A. podpisał w dniu 28 grudnia 2010 r. umowę dotyczącą nabycia udziałów w spółce Fesenko Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Na podstawie tejże umowy Broad Gate S.A nabył udziały reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Fesenko Sp. z o.o. Cena zakupu jest równa wartości nominalnej nabytych udziałów i wynosi 39.600 UAH.

Dzięki zawarciu przedmiotowej umowy Broad Gate S.A uzyskał kontrolę nad rafinerią będącą własnością Fesenko Sp. z o.o. Spółka wykorzystała tym samym możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów. W wyniku dokonanej transakcji Broad Gate S.A. będzie miała możliwość działania nie tylko na rynku importu i dystrybucji produktów naftowych, ale również na rynku ich produkcji. Moce przerobowe rafinerii wynoszą 60 tys. ton ropy naftowej rocznie. Szacowana wartość rocznego zysku jaki osiągnie rafineria w roku 2011 wynosi 0,5 mln USD.

Jednocześnie z opisaną powyżej umową zbycia udziałów w dniu 28 grudnia 2010 r. podpisana została pomiędzy tymi samymi stronami umowa o zarządzanie. W oparciu o postanowienia tejże umowy o zarządzanie zbywcy udziałów Fesenko Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu zarządzania rafinerią w wysokości nie większej niż 2x EBITA za rok 2011. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w roku 2012 w akcjach Broad Gate S.A, przy założeniu, że liczba akcji zostanie ustalona według wzoru:

LA = nie więcej niż 2x EBITA za rok 2011 / uzgodniona cena akcji

Gdzie:

  • LA – liczba akcji
  • uzgodniona cena akcji – średni kurs zamknięcia akcji Broad Gate S.A na rynku NewConnect z ostatniego kwartału roku 2011, przy czym nie mniej niż 4,20 zł

Akcje w liczbie obliczonej według powyższego wzoru zostaną przy tym zaoferowane po cenie nominalnej.

W ocenie Spółki opisana powyżej transakcja został zawarta na warunkach wyjątkowo korzystnych dla Broad Gate S.A. Transakcja ta jest wynikiem wykorzystania kontaktów biznesowych większościowego akcjonariusza Broad Gate S.A., tj. W Investments Limited.

Szersze informacje o transakcji nabycia udziałów Fesenko Sp. z o.o. oraz przedmiotowej rafinerii, a także ich wpływie na sytuację i prognozy wyników Broad Gate S.A zostaną zaprezentowane w dokumencie informacyjnym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu