Gwarantowane do 5,25 proc. rocznego zysku z obligacjami detalicznymi Skarbu Państwa

Ministerstwo Finansów podało szczegóły najbliższej, styczniowej emisji obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Inwestorzy Indywidualni będą mogli wybrać tradycyjnie pomiędzy czterema rodzajami pierwszorzędnych papierów skarbowych, których oprocentowanie waha się między 3,85 proc. a 5,25 proc. w pierwszym roku odsetkowym.

Od stycznia 2011 roku, w przygotowanej przez Ministerstwo Finansów ofercie dla inwestorów indywidualnych, dostępne będą cztery rodzaje obligacji; dwuletnie z serii DOS0113 o rocznym oprocentowaniu wynoszącym 4 proc., rynkowe obligacje trzyletnie z serii TZ1113 o rocznym oprocentowaniu 3,85 proc., czteroletnie z serii COI0115, których roczne oprocentowanie to 4,5 proc., oraz obligacje dziesięcioletnie EDO0121, które w pierwszym roku przyniosą inwestorom 5,25 proc. zysku.

Obligacje dziesięcioletnie to zdecydowanie najkorzystniejsza dla inwestorów indywidualnych oferta lokowania kapitału, którą przygotowało Ministerstwo Finansów. W pierwszym roku odsetkowym te pierwszorzędne papiery wartościowe zapewniają 5,25 proc., ale w następnych latach ich oprocentowanie może być większe, gdyż zwiększa się marża odsetkowa dodawana do aktualnego wskaźnika inflacji – suma obu tych wartości wyznacza oprocentowanie „dziesięciolatek”. Dodatkowo zyski z obligacji dziesięcioletnich nabytych w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

Styczeń będzie również ostatnim miesiącem, w którym dostępne będą obligacje trzyletnie z wyemitowanej w listopadzie 2010 roku serii TZ1113. Oprocentowanie tych pierwszorzędnych papierów wartościowych wynosi obecnie 3,85 rocznie, jednak odsetki naliczane są co sześć miesięcy, a nie co roku jak w przypadku pozostałych obligacji. „Trzylatki” również różnią się tym, że jako jedyne notowane są na rynku giełdowym Catalyst.

W dniach od 10 do 17 stycznia 2011 roku będą przyjmowane dyspozycje zamiany obligacji trzyletnich, którym zbliża się termin wykupu, na papiery skarbowe nowej emisji.

– „Zamiana jest zdecydowanie korzystną formą zakupu obligacji detalicznych” – zapewnia Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – „Dzięki tej formie zakupu, inwestorzy indywidualni mogą nabyć obligacje detaliczne po niższej niż emisyjna cenie, co dodatkowo zwiększy ich zysk z inwestycji” – dodaje Anna Suszuńska z Ministerstwa Finansów.

Szczegóły oferty:

Obligacje dwuletnie (DOS0113) – stały i bezpieczny zysk

Od początku stycznia 2011 roku będzie można kupić dwuletnie, oszczędnościowe obligacje detaliczne Skarbu Państwa, charakteryzujące się stałym oprocentowaniem, które ustalono na poziomie 4,00 proc rocznie. Oznacza to, że każda z popularnych „dwulatek”, o nominale 100 zł, wygeneruje po dwóch latach zysk w wysokości 8,16 zł. Swój profit można zrealizować na trzy sposoby, gotówką, przelewem lub przez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny kupowanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. W przypadku skorzystania z trzeciej możliwości cena jednej obligacji dwuletniej wynosi 99,90 zł. Termin wykupu to styczeń 2013 roku.

Obligacje trzyletnie (TZ1113) – zysk co pół roku

Do końca stycznia 2011 roku potrwa sprzedaż nowej emisji obligacji trzyletnich, które jako jedyne notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku regulowanym BondSpot. Od innych rodzajów obligacji odróżnia je też okres odsetkowy – z inwestycji w trzylatki odsetki wypłacane są co sześć miesięcy. Taki sam pozostaje natomiast nominał każdej z trzylatek, czyli 100 zł. Termin ich wykupu upływa w listopadzie 2013 roku, a aktualne, roczne oprocentowanie kształtuje się na poziomie 3,85 proc.

Obligacje czteroletnie (COI0115) – oprocentowanie uwzględnia poziom inflacji

Obligacje czteroletnie, których nowa emisja zaczyna się z początkiem stycznia 2011 roku, charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, zależnym od poziomu inflacji. Realny zysk gwarantuje marża odsetkowa, którą dodaje się do wskaźnika poziomu inflacji. Taka konstrukcja jest gwarancją zysku powyżej poziomu inflacji. Rozliczanie odsetek następuje w czterech rocznych okresach odsetkowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi więc 4,50 proc. W latach kolejnych może być wyższe, gdyż do poziomu inflacji dodaje się 2,50 proc. Ich wykup przewidziany jest w styczniu 2015 roku. W przypadku obligacji czteroletnich również istnieje możliwość zamiany tych papierów skarbowych, którym zbliża się termin wykupu na obligacje nowej emisji. Wiąże się to z dodatkowym zyskiem, ponieważ cena kupna każdej obligacji czteroletniej wynosi wówczas 99,90 zł.

Obligacje dziesięcioletnie (EDO0121) – największe zyski przez 10 lat

Najwyżej oprocentowanymi obligacjami są, obligacje dziesięcioletnie. Ich oprocentowanie jest zmienne i obecnie wynosi 5,25 proc. Dziesięciolatki, gwarantują realny zysk, niezależnie od poziomu inflacji, a to dzięki marży, która wynosi 3 pkt. proc. i dodawana jest do obliczanego co roku, aktualnego poziomu inflacji. Podobnie jak w przypadku czterolatek wszyscy posiadacze dziesięcioletnich papierów dłużnych mają możliwość ich wcześniejszego wykupu. Jednak trzeba się wówczas liczyć ze zmniejszeniem odsetek o 2 zł (w przypadku DOS i COI jest to 1 zł), z każdej obligacji przedstawionej do wcześniejszego wykupu. Zwolnienie z tej opłaty dotyczy inwestorów dokonujących przedterminowego wykupu w ramach realizacji emerytury z konta IKE. Dodatkowo zyski z „dziesięciolatek” zakupionych w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu