Pobity kolejny rekord wzrostu wartości rynku reklamy internetowej w Polsce

Wyniki badania IAB AdEx przeprowadzonego dla IAB Polska przez firmę doradczą PwC wskazują na rekordowy, 24% wzrost wydatków na reklamę online w trzecim kwartale 2010 r. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje, że wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w trzecim kwartale 2010 roku wyniosła 368 mln zł., co w porównaniu do 296 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, oznacza wzrost rynku o blisko jedną czwartą. Biorąc pod uwagę opublikowane w październiku br. wyniki badania IAB AdEx za pierwsze półrocze 2010 roku1, wyraźnie potwierdza się trend wzrostowy wartości rynku reklamy online w Polsce.

„Kolejny kwartał, który potwierdza powrót reklamy online na ścieżkę dynamicznego wzrostu po ubiegłorocznym chwilowym zastoju – od początku 2010 z kwartału na kwartał mamy coraz większe wzrosty wydatków w stosunku do ubiegłego roku. Wydatki w trzecim kwartale tradycyjnie już są niższe niż w dwóch poprzednich kwartałach, co wynika z powtarzającej się sezonowości związanej z okresem wakacyjnym. Spośród segmentów rynku największy wzrost odnotował SEM, co w jakimś stopniu wiąże się z mniejszą podatnością tego segmentu na wahania sezonowe. Wśród branż coraz wyraźniejsza jest wiodąca rola finansów i telekomów, które w sumie stanowią już 30% wszystkich wydatków na reklamę online. Trendem wartym odnotowania i zgodnym zresztą z wszelkimi prognozami jest wyraźnie rosnący cały czas udział reklam wideo w całości wydatków, od ub.r. wydatki te wzrosły ponad 4-krotnie i stanowią już 3,8% wszystkich pieniędzy wydawanych na reklamę w internecie” – powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

Wydatki na reklamę online

Analiza porównawcza wydatków w trzecim kwartale roku potwierdza tendencję wzrostową wartości rynku reklamy internetowej. W stosunku do tego samego okresu zeszłego roku przyrost ten wynosi niemal jedną czwartą, zamykając się kwotą 368 milionów. Kwota ta w stosunku do drugiego kwartału 2010 jest o 9% mniejsza.

Spadek wydatków reklamowych w trzecim kwartale 2010 jest zgodny z sezonowością zaobserwowaną w latach ubiegłych. Podobne trendy są obserwowane na innych rynkach Europy.

Udziały i wzrosty w wydatkach na reklamę online

Biorąc pod uwagę udziały podstawowych typów reklam internetowych, najważniejszym kanałem jest nadal reklama graficzna z 44% udziałem w rynku, choć w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku zanotowała spadek o 3 punkty procentowe na rzecz marketingu w wyszukiwarkach – SEM (30%), oraz e-mail (7%), które zanotowały wzrosty. Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA), natomiast wideo utrzymuje ciągłą tendencję wzrostową. Wydatki na reklamę behawioralną balansują na granicy 1%.

Uwzględniając kwoty wydane w głównych segmentach rynku, największy wzrost względem trzeciego kwartału 2009 zanotowała reklama typu SEM (48%), najmniej display (9%).

Wydatki na reklamę online w podziale na sektory

Finanse, telekomunikacja oraz multimedia to sektory generujące prawie 40% wydatków. Dobra szybko zbywalne, zgrupowane na podstawie powyższej klasyfikacji, stanowią razem jedną ósmą (13%), podczas gdy dobra trwałe ponad dwukrotnie więcej (33%). W porównaniu do trzeciego kwartału 2009 roku struktura wydatków w sektorach produktowych jest zbliżona. Najistotniejsze różnice zanotowały: handel i czas wolny, których udziały spadły o około 5 punktów procentowych.

Miejsce Polski na mapie Europy

Wyniki raportu zbiorczego AdEx 2009, sporządzone na podstawie danych finansowych z 23 rynków Europy, plasują Polskę wśród państw o największym wzroście wydatków na reklamę online. Biorąc pod uwagę udział wydatków na reklamę online w całkowitych budżetach reklamowych, Polska znajduje się na końcu pierwszej dziesiątki, jednak utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można dość szybko spodziewać się wyższego miejsca w rankingu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu