Nowy Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 kompleksowym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw branży handlowej

Firmy sektora handlowego, aby utrzymać się na coraz bardzie konkurencyjnym rynku, potrzebują innowacyjnych rozwiązań umożliwiających przede wszystkim scentralizowane zarządzanie sklepami oraz efektywne zarządzanie złożonym łańcuchem dostaw, kanałami dystrybucji oraz finansami. Umożliwia to zwiększanie przychodów oraz satysfakcji klientów firm handlowych.

Funkcjonalności nowego Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 zapewniają firmom szybki przepływ informacji pomiędzy placówkami, podniesienie poziomu przejrzystości łańcucha dostaw, usprawnienie zachodzących procesów – w tym realizację zamówień i zaopatrzenia oraz zarządzanie magazynem, redukcję ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, czy też sprawniejszą komunikację z partnerami handlowymi.

Dynamics NAV 2009 R2 posiada trójwarstwową architekturę, umożliwiającą dodawanie nowych lub modyfikowanie już istniejących funkcjonalności, a także ich personalizowanie do funkcji pełnionej przez pracownika, co umożliwia dostosowanie rozwiązania do profilu i rozwoju firmy. Co istotne, aplikacja dopasowuje się do wymogów instytucji regulacyjnych, począwszy od śledzenia materiałów po identyfikację radiową produktów (RFID), kody kreskowe lub inne systemy automatycznego gromadzenia danych (ADCS). Działalność przedsiębiorstwa handlowego wiążę się również z prowadzeniem sprzedaży i dostaw w różnych krajach. Dynamics NAV 2009 R2 obsługuje wiele języków i walut, pozwalając na sprawną komunikację, bezproblemową współpracę z zagranicznymi partnerami handlowymi oraz bieżące zarządzanie finansami. Natomiast obsługa usług sieci Web pozwala firmom handlowym na szybką i bezproblemową integrację narzędzia z istniejącą już w przedsiębiorstwie infrastrukturą IT, zaś partnerom handlowym – z innymi branżowymi systemami i aplikacjami. Internetowy dostęp do informacji i procesów biznesowych z wykorzystaniem powszechnie znanego interfejsu przeglądarki sieci Web Microsoft Dynamics NAV oferuje dostęp do katalogów online, pozwala na składanie zapytań ofertowych, zleceń sprzedaży i kupna oraz ich potwierdzanie, a także umożliwia przygotowywanie faktur dla klientów oraz dostawców.

Warto wspomnieć, że Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 bazuje na technologii Microsoft, co pozwala na ścisłą współpracę systemu z innymi produktami i technologiami tej firmy stosowanymi w przedsiębiorstwach handlowych na całym świecie, takimi jak np. Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SQL Server, Windows Server czy Microsoft BizTalk Server. Taka integracja umożliwia pracownikom efektywniejsze wykonywanie codziennych obowiązków z wykorzystaniem dobrze znanych narzędzi, co pozwala skrócić czas pracy, zredukować koszty związane ze szkoleniami, a także umożliwia bieżący dostęp do informacji biznesowych o klientach, produktach, zamówieniach czy dostawach. Aktualny wgląd w specyfikacje materiałów i produktów, stan zapasów i zamówień, plany produkcji, programy promocyjne, rabaty czy stan przyjęć i dostaw towarów pozwala pracownikom na lepszą komunikację i wydajniejszą współpracę z dostawcami, która owocuje efektywniejszym zaspokajaniem potrzeb klientów.

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 umożliwia opracowywanie planów produkcji i zaopatrzenia na podstawie rzeczywistego popytu, czasów trwania procesów i wielkości produkcji, redukując w ten sposób zapasy i długości cykli oraz maksymalizując produktywność pracowników i aktywów. Dodatkowo nowy NAV zwiększa elastyczność planów produkcji, pozwala zmieniać plany dotyczące wielkości i polityki produkcji oraz wybierać optymalne procesy produkcyjne względem zmieniających się warunków rynkowych.

Natomiast wyposażenie narzędzia w innowacyjne funkcjonalności analityczno-raportujące pozwalają firmie na analizę kosztów i działalności dostawców oraz informacji związanych z przychodami, trendami i zyskownością. Pracownicy zyskują możliwość zestawiania danych w formie tabel i sprawozdań, pozwalających na precyzyjne planowanie i podejmowanie przemyślanych decyzji, czy też opracowywanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i kart wyników, umożliwiających zarządzanie produktywnością, wybór dostawców i przewoźników wykazujących najlepsze wyniki, przeprowadzanie korzystnych negocjacji oraz budowanie trwałych relacji z partnerami handlowymi.

Podsumowując – nowe, ulepszone funkcje i możliwości Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 do zarządzania łańcuchem dostawców to między innymi:

 • funkcja monitorowania zapasu ułatwiająca przeglądanie, monitoring i wyszukiwanie towarów w trakcie procesów produkcji i dystrybucji
 • możliwość bieżącej korekty nieprawidłowo wprowadzonych danych
 • wgląd w błędy związane z wyświetlaniem innych poziomów dostępnych towarów u różnych użytkowników
 • wsparcie dla procedury FEFO w celu zredukowania strat poniesionych w wyniku przekroczenia terminu trwałości towarów
 • zachowanie zgodności z wymogami legislacyjnymi, w tym z rozporządzeniem WE 178/2002
 • większe możliwości wycofywania wydanych poleceń obejmujących śledzenie dwukierunkowe, a także możliwość szybszego wyszukiwania towarów według numeru seryjnego lub numeru partii dzięki lepszej integracji magazynu z oprogramowaniem
 • możliwości śledzenia kosztów w księdze głównej, w tym pochodzenia kwot związanych z zapasami, a także udostępniania zawartych w niej danych do wyceny poszczególnych towarów (i odwrotnie)
 • narzędzie ujednolicające informacje z inwentaryzacji z danymi z księgi głównej
 • ulepszona struktura księgowania zapasów w księdze głównej, obrazująca ich faktyczny stan
 • tworzenie i śledzenie faktur zaliczkowych związanych ze zleceniem sprzedaży do momentu, w którym zlecenie to zostanie w pełni zafakturowane, ograniczając w ten sposób konieczność ręcznego wprowadzania danych
 • nowe funkcje do zatwierdzania dokumentów, odmawiania ich zatwierdzenia i dodawania komentarzy, przekazywania zatwierdzenia innemu pracownikowi, powiadamiania o nowych lub zaległych prośbach o zatwierdzenie oraz wysyłania powiadomienia pocztą elektroniczną wraz z odnośnikami do dokumentów
 • integracja z aplikacją Windows Live Local Serach i innymi internetowymi serwisami zawierającymi mapy, umożliwiająca pracownikom zaznaczenie danej lokalizacji na mapie i otrzymanie wskazówek dotyczących dojazdu z jednego miejsca do drugiego
 • nowa opcja kojarzenia, pozwalająca użytkownikom powiązywać niestandardowe dokumenty, takie jak umowy, dokumentację techniczną lub sprawozdania, z odpowiednimi wpisami w Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, w tym z historią danego klienta, profilami sprzedających i kartami zapasów

źródło/autor: Microsoft

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu