Kulczyk Oil Ventures podwaja rezerwy

Znacząco zwiększyły się rezerwy Kulczyk Oil Ventures na Ukrainie – wynika z najnowszej wyceny opracowanej przez niezależnego londyńskiego eksperta RPS Energy. Aktualizacja oceny rezerw dotyczy 70 procentowego udziału KOV w spółce KUB Gas.

Podsumowanie:

  • Zasoby potwierdzone (1P) wzrosły o 221 proc. z 1,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej („MMBOE”) do 5,6 MMBOE;
  • Zasoby potwierdzone i prawdopodobne (2P) wzrosły łącznie o 141 proc., z 3,0 MMBOE do 7,3 MMBOE;
  • Zasoby potwierdzone, prawdopodobne i możliwe (3P) wzrosły łącznie o 100 proc z 4,44 MMBOE do 8,90 MMBOE;
  • Potencjał do dalszego wzrostu rezerw tkwi w nowych technikach wydobywczych takich jak wydobycie z dwóch horyzontów (dual completion), kompresji gazu, w zwiększeniu dostępu do dodatkowych rezerw poprzez stymulowanie gazonośnych horyzontów oraz w nowych odwiertach.

Raport o rezerwach

RPS Energy, należąca do RPS Group Plc, niezależna inżynieryjna firma konsultingowa specjalizująca się w wycenie aktywów spółek z sektora ropy i gazu, została poproszona o ponowne oszacowanie ukraińskich zasobów KOV obejmujacych cztery koncesje: Makiejewskoje, Krutogorowskoje, Olgowskoje i Wiergunskoje („pola”). Przypomnijmy, że wszystkie cztery pola były przedmiotem wcześniejszej ekspertyzy wykonywanej dla KOV przez RPS Energy we wrześniu 2009 r. na podstawie materiałów zebranych w kwietniu 2009 r. Potrzeba aktualizacji danych związana była z pozyskaniem przez KUB-Gas w ciągu ostatnich 18 miesięcy nowych, znaczących informacji dotyczących produkcji oraz z wdrożeniem intensywnego planu prac obejmującego m.in. nowe wiercenia, a także z dokonaniem przez zespół techniczny KOV kompleksowego przeglądu wszystkich dostępnych danych geologicznych i geofizycznych, co pozwoliło na wypracowanie nowej metody modelowania podziemnych zbiorników gazu.

Zasoby spółki według stanu na 1 października 2010 przed royaltyi i opodatkowaniem według RPS Energy przedstawiają się następująco:

wrzesień 2009 r.

październik 2010 r.

wzrost

BCFE

MMBOE

BCFE

MMBOE

%

Zasoby potwierdzone RAZEM (1P)

10,6

1,8

33,9

5,6

221

Zasoby potwierdzone + prawdopodobne RAZEM (2P)

18,2

3,0

43,9

7,3

141

Zasoby potwierdzone + prawdopodobne + możliwe RAZEM (3P)

26,6

4,4

53,4

8,9

100

Gaz ziemny mierzony w miliardach stop sześciennych (“BCF”) stanowi od 95 do 96 proc. w każdej z pozycji bilansu rezerw, resztę stanowi kondensat.

Potencjał wzrostu

Aktualna wycena RPS nie uwzględniła przewidzianych przez KOV do wdrożenia nowych technik wydobywczych powszechnie stosowanych na świecie, zwiększających wydajność produkcji, takich jak wydobycie z dwóch horyzontów (dual completion), czy stosowanie sprężarek gazu. W nowej ocenie stwierdzono również, że istnieją dodatkowe zasoby gazu zlokalizowane w konwencjonalnych, ale stosunkowo cienkich pokładach, z których powinno być możliwe wydobycie komercyjne, po zastosowaniu techniki szczelinowania. Do czasu, aż KOV nie potwierdzi skuteczności zastosowania tej metody na terenie swoich koncesji, zasoby te nie będą mogły być sklasyfikowane. Ponadto, żadne dodatkowe zasoby nie zostały przypisane do terenów otaczających wykonany i zabezpieczony w październiku br. odwiert M-19, którego testowanie KOV zamierza przeprowadzić w grudniu.

Od momentu objęcia przez KOV 70 proc. udziałów KUB-Gas w czerwcu 2010 r. systematycznie wzrastała produkcja: odwiert O-7 został uruchomiony; wykonano odwiert M-19 (który oczekuje na testy), a instalacja małych sprężarek zauważalnie zwiększyła wydajność.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników prac w obrębie aktywów KUB-Gas, prowadzonych w okresie ostatnich kilku miesięcy. Eksperci techniczni z KOV i KUB-Gas wykonali kawał dobrej roboty modelując, na podstawie dostępnych informacji geologicznych i geofizycznych, podziemne zbiorniki, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na dalszy wzrost rezerw” – podkreślił Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program prac na rok 2011, który będzie realizowany w ciągu najbliższych kilku miesięcy przez wspieraną przez pracowników KOV spółkę KUB-Gas, koncentruje się głównie na wszechstronnym i efektywnym wydobyciu z pól Olgowskoje i Makiejewskoje. Odbywać się to będzie poprzez wykonanie nowych odwiertów, wydobycie z nowych horyzontów poprzez istniejące odwierty, eksploatację z dwóch horyzontów, stymulację wydobycia z zastosowaniem nowoczesnych, zaawansowanych technicznie metod, stosowanych powszechnie w innych regionach świata, a także poprzez skuteczną realizację strategii kompresji.

Podstawowe pojęcia

„Zasoby Eksploatacyjne” są to zasoby węglowodorów, które oczekuje się, że będą komercyjnie zdatne do wydobycia w wyniku realizacji projektów zagospodarowania ze znanych akumulacji, od określonej daty, pod określonymi warunkami. Zasoby eksploatacyjne muszą spełniać cztery kryteria:

  • muszą być odkryte,
  • zdatne do wydobycia,
  • w ilościach zdatnych do komercyjnego wydobycia
  • obecne w złożu (na dzień oceny) w oparciu o zastosowany projekt zagospodarowania.

Zasoby Eksploatacyjne dzieli się dalej według prawidłowości oszacowania, a następnie według zaawansowania projektu i/lub statusu zagospodarowania i wydobycia.

„Zasoby Potwierdzone” to wielkości wydobycia ropy naftowej, które na podstawie analiz geologicznych i danych inżynieryjnych można oszacować z rozsądną pewnością jako komercyjnie zdatne do wydobycia od określonej daty, ze znanych horyzontów złożowych i w określonych warunkach gospodarczych, z wykorzystaniem określonych metod operacyjnych i w oparciu o określone regulacje administracyjne.

„Zasoby Prawdopodobne” to takie dodatkowe Zasoby, w wypadku których ustalone na podstawie analiz geologicznych i danych inżynieryjnych szanse wydobycia są niższe niż w wypadku Zasobów Potwierdzonych, ale wyższe niż w przypadku Zasobów Możliwych.

„Zasoby Możliwe” to takie dodatkowe Zasoby, w wypadku których ustalone na podstawie analiz geologicznych i danych inżynieryjnych szanse wydobycia są niższe niż w wypadku Zasobów Prawdopodobnych.

Skrót BCFE oznacza ekwiwalent miliarda stóp sześciennych i jest jednostką miary objętości kondensatu, w której 1 baryłka kondensatu jest równa 6 mln stóp sześciennych („Mcf”) gazu ziemnego i opłaty i renty za nadania górnicze