Urząd Marszałkowski w Toruniu będzie korzystać z mHR

Z końcem 2010 roku system mHR oferowany przez BPSC SA pracować będzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wdrożenie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe Priorytet V dobre rządzenie, realizowany jest przez konsorcjum COIG SA oraz BPSC SA w ramach Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Realizacja całości projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012. Wdrożenie systemu mHR odbywać się będzie w ramach I Etapu i zakończy się w połowie grudnia 2010.

System mHR obejmie swoimi funkcjonalnościami wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego, około 800 osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych kierowniczych, urzędniczych i pomocniczych. Wdrożenie systemu pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

System wesprze Urząd, jako pracodawcę, w wypełnianiu obowiązków i praw dotyczących pracowników samorządowych. Bezpośrednimi beneficjentami wdrożenia systemu mHR będą pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia oraz kadra kierownicza, a pośrednimi wszyscy pracownicy Urzędu. System mHR jest aplikacją webową, każdy pracownik, w ramach udzielonych mu uprawnień, może poruszać się po interesujących go obszarach aplikacji jak np. dokumenty organizacyjne, struktura organizacyjna i opisy stanowisk, wymagania dla stanowisk, oceny pracownicze. Pracownicy – użytkownicy aplikacji mogą też brać aktywny udział w dotyczących ich procesach HR – zarządzaniem karierami , czy też szkoleniami (począwszy od zgłaszania dodatkowych potrzeb szkoleniowych poprzez zgłaszanie się na wolne miejsca na szkoleniach, udział w szkoleniach e-learningowych i innych po ocenę ich efektywności).

System mHR jest rozwiązaniem optymalizującym zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Porządkuje i standaryzuje stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji, oceny kompetencji oraz efektów pracy. Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników. W systemie zawarta jest koncepcja zarządzania, w centrum której znajduje się pracownik.

Z rozwiązań systemu mHR korzystają m.in.: PGE Elektrownia Turów S.A., ENERGIA Pro Tauron SA, Oddział w Legnicy, Jurajska SP, ENION ENEGRIA sp. z o.o., EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu