Profesjonalne studia doktoranckie „Bioinformatyka” – po raz pierwszy w Polsce

Genomed Sp. z o.o., Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach podpisały umowę o współpracy w celu realizacji projektu „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”.

Najważniejszą częścią projektu jest utworzenie pierwszych w Polsce interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Bioinformatyka” prowadzonych przy współpracy jednostek akademickich, klinicznych, laboratoryjnych oraz biznesowych. Program wyróżnia merytoryczna specjalizacja w dziedzinie „Personal genomics”, czyli badania genomów ludzkich w celach diagnostycznych.

– Od opublikowania pełnej sekwencji pierwszego genomu ludzkiego minęło zaledwie kilka lat. Dzisiaj wiemy już, że nadszedł czas przełomu w dziedzinie diagnostyki genetycznej i sekwencjonowania DNA człowieka. Przechowywanie, archiwizacja i przetwarzanie informacji zawartych w ludzkim genomie będzie wymagało dużej wiedzy zarówno informatycznej, jak i w dziedzinie biologii molekularnej. Dlatego też będąc jedną z czołowych polskich firm zajmujących się genetyką, zdecydowaliśmy się wesprzeć tę inicjatywę. Jako specjaliści i praktycy od genomiki oraz diagnostyki genetycznej nie tylko będziemy wykładać, ale damy również studentom możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy w naszych laboratoriach. Przełoży się to na ich umiejętności i wartość na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy – mówi Marek Zagulski, Prezes Zarządu Genomed Sp. z o.o.

Inicjatywa ta jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Dzięki dotacji studia doktoranckie będą w 85% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu Państwa.

– Istnieje spore i stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy łączą wiedzę biomedyczną z informatyką. Przewidujemy, że absolwenci studiów doktoranckich „Bioinformatyka” znajdą zatrudnienie w jednostkach klinicznych i diagnostycznych, w firmach produkujących i dystrybuujących specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny, w sektorze farmaceutycznym oraz laboratoriach biologii molekularnej, a także w firmach, w sektorze informatyki, rozwijających aplikacje biomedyczne. Będą także mogli kontynuować pracę naukową – mówi prof. dr hab. Andrzej Polański z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

W ramach pierwszego etapu realizacji projektu, ramowy program studiów, który został już przygotowany, będzie szczegółowo rozwinięty. Zostaną opracowane materiały dydaktyczne z dodatkowym komponentem do zdalnego nauczania wzbogaconego o elementy multimedialne.

W ramach projektu przewiduje się także zakup specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia studiów oraz zakup odczynników dla prac laboratoryjnych, a także odczynników do tworzenia bibliotek i sekwencjonowania genomowego.

Program 4—letnich studiów obejmuje 45 godzin wykładów na semestr, zajęcia laboratoryjne w wymiarze 40 godzin zajęć na semestr, warsztaty projektowe (project oriented learning) – 100 godz. zajęć projektowych w każdym semestrze oraz 20 tematów projektowych. Warsztaty będą odbywały się w grupach 2-3 osobowych. W trakcie jednego roku studiów w każdej z grup zrealizowane zostaną cztery tematy. W ramach projektu zagwarantowane są stypendia dla 10 doktorantów bioinformatyki oraz staże krajowe i zagraniczne.

– Najbardziej poszukiwany profil kandydata to absolwent magisterskich studiów politechnicznych lub uniwersyteckich na kierunkach takich jak: biologia, biotechnologia, medycyna, analityka kliniczna, informatyka, fizyka, chemia, bądź kierunki pokrewne. Ważna dla nas jest średnia ocen ze studiów z przedmiotów ścisłych, która nie powinna być niższa niż 4. Kolejnym elementem kwalifikacji będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej w jęz. angielskim. Pod uwagę będą brane także zainteresowania naukowe kandydatów oraz ich predyspozycje do pracy naukowej. Ostateczną decyzję o przyjęciu i przyznaniu stypendium będzie podejmowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora na wniosek Rady Wydziału – dodaje prof. dr hab. Andrzej Polański z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu