Opieka medyczna i ratownictwo podczas Euro 2012

Równolegle do często prezentowanych inwestycji infrastrukturalnych, w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012TM prowadzone są projekty organizacyjne, związane z  odpowiednim przygotowaniem kraju do wyzwań wynikających z Euro 2012. Jednym z nich jest przygotowanie Polski w zakresie opieki medycznej i ratownictwa.

Odpowiednie przygotowanie oraz organizacja systemu opieki medycznej i ratownictwa podczas UEFA EURO 2012TM w Polsce będzie miało nie tylko kluczowy wpływ na bezpieczeństwo medyczne i komfort wszystkich uczestników i kibiców turnieju, ale również na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. W tym obszarze przygotowań mieszczą się bowiem takie zagadnienia jak np. opieka medyczna w szpitalach, przychodniach, na stadionach i lotniskach czy zabezpieczenie medyczne na wypadek wystąpienia tzw. zdarzenia masowego.

Koordynacją przygotowań kraju w tym zakresie zajmuje się spółka PL.2012, z inicjatywy której 21 maja 2009 roku powołany został Komitet Medyczny UEFA EURO 2012TM w Polsce. W skład komitetu wchodzą: koordynator krajowy oraz koordynatorzy miejscy ds. opieki medycznej i ratownictwa, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej (Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia), Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz koordynator Portów Krajowych i Lotnisk ds. Zabezpieczenia Medycznego UEFA EURO 2012TM. W każdym z miast gospodarzy turnieju, powołane zostały  Miejskie Komitety Medyczne. W ich skład wchodzą wszystkie podmioty zaangażowane w proces przygotowań systemu opieki medycznej i ratownictwa, czyli np. szpitale, przychodnie, stacje sanitarno- epidemiologiczne, pogotowie ratunkowe oraz inne służby ratownicze.

Ze względu na skomplikowany proces przygotowań w obszarze opieki medycznej i ratownictwa oraz dużą liczbę zaangażowanych instytucji powołano specjalistyczne zespoły robocze, zajmujące się zabezpieczeniem medycznym i ratowniczym stadionów oraz lotnisk, bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym turnieju oraz wsparciem programu kontroli antydopingowej UEFA.

85% przygotowań do dużych imprez sportowych w zakresie opieki medycznej i ratownictwa jest powtarzalna. W oparciu o doświadczenia innych organizatorów tego typu wydarzeń  określono 7 głównych obszarów przygotowań polskiej opieki medycznej i ratownictwa do organizacji Euro 2012.

Pierwszym z obszarów przygotowań jest zabezpieczenie Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012TM, czyli stadionów, stref kibica i lotnisk.

Zabezpieczenie to będzie radykalną zmianą dotychczas funkcjonującego systemu i będzie zgodne z najlepszymi europejskimi standardami w tym zakresie oraz wytycznymi UEFA – mówi Elżbieta Lipska, Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej w spółce PL.2012. – W jego skład będą wchodziły patrole piesze, punkty pierwszej pomocy, zespoły ratownictwa medycznego, lekarze stadionowi oraz szpitale referencyjne. Nowy system zabezpieczeń będzie funkcjonował w Polsce jeszcze przed Euro 2012, na każdym nowym, oddawanym do użytku stadionie. Przykładem może być tutaj obiekt w Poznaniu, który zostanie otwarty już 20 września. Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie lotnisk, to funkcjonujący tam system zostanie dostosowany do większej przepustowości portów lotniczych i będzie zgodny z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie opieki  medycznej, ratownictwa i bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Drugim obszarem jest ratownictwo medyczne w miastach gospodarzach EURO 2012 oraz zabezpieczenie dróg dojazdowych. W ramach niego podejmowane są przede wszystkim przygotowania mające na celu dostosowanie istniejących struktur i organizacji ratownictwa medycznego  do  warunków jakie będą obowiązywały w trakcie turnieju. W trakcie Euro 2012 musimy się bowiem liczyć ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi medyczne oraz zmianą miejsc głównego gromadzenia się kibiców.

Kolejnym obszarem opieki medycznej i ratownictwa, objętym przygotowaniami do Euro 2012, są szpitale referencyjne. Szpital referencyjny to pełnoprofilowy szpital, położony w najbliższym sąsiedztwie Miejsca Oficjalnego UEFA EURO 2012™, dysponujący funkcjonującym oddziałem ratunkowym, oddziałem chorób wewnętrznych oraz oddziałem chirurgicznym, z uwzględnieniem chirurgii urazowej. Funkcja szpitali referencyjnych polega na objęciu opieką szpitalną chorych i poszkodowanych z obszaru nadzorowanego Miejsca Oficjalnego UEFA EURO 2012™ w ramach normalnej działalności.

Szpitale te stanowią trzon zabezpieczenia medycznego w zakresie tzw. lecznictwa zamkniętego podczas turnieju – wyjaśnia Elżbieta Lipska, Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej w spółce PL.2012. – W placówkach tych trwają obecnie intensywne przygotowania dotyczące planów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to czwarty z obszarów przygotowań w zakresie opieki medycznej i ratownictwa. Głównym jego celem jest przygotowanie przychodni do obsługi kibiców w podstawowych przypadkach medycznych, nie wymagających leczenia szpitalnego. W przychodniach zostaną stworzone specjalne pomieszczenia – pokoje Euro 2012.

W ramach przygotowań tego obszaru zależy nam na wybraniu sieci placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w którym kibice będą w pierwszej kolejności korzystali z opieki medycznej przychodni, a ze szpitali jedynie w przypadkach wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub potrzeby hospitalizacji  – tłumaczy Elżbieta Lipska, PL.2012.

Następnym bardzo istotnym obszarem medycznych i ratowniczych przygotowań Polski do Euro 2012 jest bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i zdrowie publiczne. Dotyczy on przede wszystkim wykorzystania i dostosowania działającego systemu zapobiegania chorobom zakaźnym, a w przypadku ich wystąpienia, szybkiego rozpoznania i ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji.

Prace trwają także w obszarze przygotowań na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego.

Jego celem jest takie przygotowanie systemu opieki medycznej i ratownictwa, żeby w razie wystąpienia zdarzenia masowego w jednym lub wielu miejscach, proces reagowania był możliwie najbardziej adekwatny i efektywny – mówi Elżbieta Lipska, PL.2012. – Jednym z elementów przygotowań w tym zakresie jest wyselekcjonowanie oprócz szpitali referencyjnych, także placówek drugiego i trzeciego stopnia. Będą one stanowiły istotne wsparcie dla szpitali referencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego na szeroka skalę.

Ostatnim z obszarów przygotowań opieki medycznej i ratownictwa jest platforma informacji medycznej dla kibiców. Priorytetem w tym przypadku jest precyzyjna informacja dla kibiców przyjeżdżających do Polski na Euro 2012, dotycząca sposobu, miejsca i zasad na jakich mogą oni korzystać z opieki medycznej. Jednym z ważniejszych elementów tego obszaru przygotowań jest ujednolicenie oznakowania placówek, instytucji i punktów medycznych (np. punktów pierwszej pomocy).

Prowadzone obecnie działania przygotowawcze w zakresie opieki medycznej i ratownictwa  pozwolą Polsce nie tylko stworzyć kompleksowy i efektywny system zabezpieczenia medycznego podczas UEFA EURO 2012TM, ale również wdrożyć najlepsze europejskie standardy i rozwiązania w tym zakresie. W tym kontekście, działania te należy traktować jako długofalową inwestycję, która wielokrotnie zaprocentuje przy następnych imprezach masowych organizowanych w naszym kraju.

źródło/autor: PL.2012

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu