Odpowiedzialny biznes wciąż bez konkretnych działań

Prawie 90% prezesów i członków zarządu dużych, polskich firm twierdzi, że ich przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne, ale tylko 1/3 przyznaje, że ma przygotowaną strategię działań w tym zakresie. Polskie firmy zdają sobie sprawę z korzyści jakie przynosi CSR, jednak rzadko podejmują działania stanowiące o społecznej odpowiedzialności organizacji – wynika z badania dużych firm przeprowadzonego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Deloitte.

Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały na rosnący potencjał obszaru zarządzania, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Kilka lat temu 34 % przedsiębiorców, wskazywało, że odpowiedzialne zarządzanie ma „wysoki” lub „bardzo wysoki priorytet” w firmie. Obecnie twierdzi tak niemal 70 % ankietowanych biznesmenów, co świadczy o rosnącej świadomości zagadnień związanych z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu i ich wpływie na kondycję firmy. „Zarządy wielkich firm w Polsce zauważyły rosnące znaczenie CSR i chcą podążać za światowym trendem – rodzime duże firmy mają bardzo wysoką samoocenę jeżeli chodzi o ich społeczną odpowiedzialność: tylko 2% przyznaje, że nie działa w sposób odpowiedzialny, a blisko 90% jest przekonana o tym, że są firmami społecznie odpowiedzialnymi. Jednak wdrażanie konkretnych rozwiązań z zakresu CSR i bezpośrednie ich powiązanie z działalnością biznesową ma wymiar ograniczony. CSR nadal – mimo odmiennych deklaracji co do sposobu jego rozumienia – traktowany jest dość płytko, bardziej wizerunkowo, niż jako element zarządzania ryzykami społecznymi i środowiskowymi, mającymi realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jego trwałość i efektywność” – mówi Jacek Kuchenbeker, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Dla członków zarządów dużych, polskich firm synonimem CSR jest najczęściej działanie zgodne z prawem – niemal 67% respondentów rozumie w ten sposób określenie „przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne”. Na kolejnych miejscach znalazły się sformułowania: „działanie w sposób przejrzysty”, „dbałość o stabilne zatrudnienie”. Respondenci zapytani natomiast o największą korzyść, jaką przynosi im działalność społecznie odpowiedzialna, wskazują na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej reputacji – tak twierdzi ponad 70% badanych. Na drugim miejscu, niemal równolegle, znalazło się utrzymanie lojalności klientów oraz wiarygodności firmy – wskazało na nie 43 % respondentów. Tylko 4 % badanych twierdzi, że prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu nie przynosi żadnych korzyści. „Niewątpliwie w ostatnich latach można odnotować znaczny rozwój obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a idea CSR zyskuje powszechną rozpoznawalność. Niestety nie widać istotnych zmian w samym sposobie postrzegania tej koncepcji wśród członków zarządów dużych firm. Choć w wielu miejscach pokrywa się on z tym, w jaki sposób CSR widzą liderzy w innych krajach, to działania CSR związane bezpośrednio z biznesem nie są powszechne nawet w największych firmach. Cieszy natomiast fakt, że idea CSR nie jest odbierana jedynie, jako element działań PR – przynajmniej na poziomie deklaracji.” – komentuje wyniki badania Halina Frańczak, Dyrektor Marketingu & PR Deloitte.

Mimo że zdecydowana większość przedsiębiorców deklaruje, iż działalność odpowiedzialna społecznie jest istotna w ich firmie, tylko niektórzy podejmują konkretne działania. W 36% badanych firm został opracowany i wdrożony kodeks etyki. Mniej niż 1/3 firm posiada jakiś dokument, w którym spisana jest jej polityka społecznej odpowiedzialności, a 28% przedsiębiorstw posiada osobę dedykowaną w jakiejś mierze do tematu CSR. Interesujące jest, że wiele przedsiębiorstw nie wdrożyło i nawet nie planuje zaimplementować konkretnych narzędzi pozwalających na prowadzenie odpowiedzialnego społecznie biznesu, mimo iż deklarują taką potrzebę.

„Do tej pory biznes w Polsce realizuje CSR w wersji 1.0. Konkretne działania podejmowane są z powodów wizerunkowych, nie są one zintegrowane ze strategią biznesową firm i rzadko poprzedza je dialog z interesariuszami. Mimo to uważam, że mamy szansę w Polsce przejść do etapu CSR 2.0, w którym polityka społecznej odpowiedzialności to nic innego jak strategia osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. Świadczy o tym wynikająca z naszych badań powszechna akceptacja zarządów dla samej idei CSR. To świetny fundament dla jej szybkiego rozwoju w polskich firmach i przejścia do stosowania zasad społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu i osiąganiu celów biznesowych. Do tego potrzebna jest edukacja, szeroka promocja dobrych praktyk oraz współpraca biznesu z administracją centralną” – podsumowuje Zbigniew Gajewski, zastępca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu