GEFCO dołącza do UN Global Compact

GEFCO dołącza do United Nations Global Compact i nadaje nowy kształt swojej polityce etycznego i odpowiedzialnego zarządzania.


Globalne zobowiązanie o odpowiedzialności

Global Compact, inicjatywa która powstała w 2000r., zachęca firmy do przestrzegania dziesięciu podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Jest to dobrowolna inicjatywa skierowana do firm społecznie odpowiedzialnych. Członkowie Global Compact zobowiązują się wcielać powyższe zasady w swoje plany strategiczne jak i rzeczywiste działania. Jednocząc tysiące społecznie odpowiedzialnych firm na całym świecie, Global Compact przyczynia się do powstawania bardziej stabilnego, uczciwego i otwartego rynku.

Decyzja o podpisaniu porozumienia z Global Compact jest odzwierciedleniem polityki GEFCO, na rzecz wcielania w swoje działania wartości reprezentowanych przez United Nations i zaangażowania w rozwój tej inicjatywy. Dołączając do Global Compact GEFCO zobowiązuje się przestrzegać zasad United Nations zarówno podczas tworzenia swoich strategii, jak i podczas ich wdrażania.

Tym samym, GEFCO zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad:

Prawa człowieka

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

5. Zniesienie pracy dzieci.

6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa w centrum strategii rozwoju GEFCO

Grupa GEFCO pragnienie nie tylko zwiększać swoją produktywność i konkurencyjność, ale również zapewniać przemysłowi wartość dodaną w postaci ochrony środowiska.

GEFCO, jako firma społecznie odpowiedzialna, która bierze udział w społecznym i ekonomicznym życiu państw, w których się znajduje, przyjęła trzy lata temu międzynarodowe porozumienie o społecznej odpowiedzialności biznesu. Poprzez to porozumienie, Grupa GEFCO zobowiązuje się, między innymi, przestrzegać uniwersalnych praw człowieka, przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać mniejszości, promować dialog społeczny, i monitorować wpływ własnej ekspansji na nowe tereny. Porozumienie UN obejmuje wszystkie 22 spółki córki Grupy GEFCO.

Również w zakresie ochrony środowiska, GEFCO rozwija swoją strategię na różnych poziomach, weryfikując globalny wpływ swoich działań na środowisko (zużycie energii, produkcja odpadów itd.), jak i poprzez wiele inicjatyw, takich jak podpisanie sporządzonego przez ADEME (Francuską Agencję do Spraw Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią) „Objectif CO2”, w którym GEFCO zobowiązuje się zmniejszyć produkowaną przez siebie emisję dwutlenku węgla, uwzględnić propozycje departamentów transportu i logistyki dotyczące stosowania ekologicznych form transportu i dostosować swoje działania podczas budowy platform logistycznych do francuskich standardów ochrony środowiska.

GEFCO, jako firma społecznie odpowiedzialna, stawia zobowiązania społeczne i ekologiczne w centrum swojej strategii.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu