Przejdź do treści

Grupa Getin Noble Bank – 208,1 mln zysku w I półroczu 2010 roku

  • Wysoka efektywność działania – wskaźnik koszty/przychody na poziomie 31,8%
  • Wzrost sprzedaży w kluczowych segmentach rynku – kredytów hipotecznych o 41%, produktów inwestycyjnych o 11% oraz kredytów samochodowych o 7% w stosunku do I półrocza 2009 roku
  • Wzrost rok do roku wyniku z tytułu odsetek o 46% oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji o 36%
  • Wzmocnienie pozycji Open Finance, jako lidera rynku doradztwa finansowego

Wyniki Grupy Getin Noble Bank w pierwszym półroczu 2010 roku

Spółki Grupy Getin Noble Bank wypracowały 208,1 mln zysku w pierwszych 6 miesiącach 2010 roku, co stanowi 67,4% skonsolidowanego zysku za cały 2009 rok. Realizując strategię ścisłej współpracy w ramach Grupy oraz dzięki systematycznej rozbudowie i dywersyfikacji kanałów sprzedaży, spółki umocniły swoją pozycję w kluczowych segmentach rynku. Największe udziały w zysku Grupy ma Getin Noble Bank, który wypracował 239,4 mln zysku netto. Open Finance osiągnął zysk na poziomie 32,8 mln zł, natomiast Noble Funds TFI wypracowało 8,3 mln zł zysku co stanowi 63,4% zeszłorocznego wyniku spółki.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank systematycznie wzmacnia swoją pozycję w sektorze bankowym. W pierwszym półroczu 2010 roku aktywa Banku wzrosły o 17% do poziomu 38,8 mld zł, natomiast kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął wartość 3,05 mld zł. Bank odnotował również zrównoważony wzrost salda kredytów i depozytów na poziomie 17%. Pozwoliło to zwiększyć udziały Getin Noble Banku na rynku depozytów do 5,1% (wzrost w 2010 roku o 0,6 p.p.) oraz rynku kredytów do 4,4% (wzrost w 2010 roku o 0,5 p.p.). Realizując strategię stałej poprawy jakości bazy finansowania, Bank wzmocnił pozycję depozytów długoterminowych w strukturze portfela. Jednocześnie współczynnik kredytów do depozytów w pierwszym półroczy br. wyniósł 91%.

Getin Noble Bank kontynuuje dynamiczny rozwój w strategicznych segmentach rynku finansowego, w oparciu o ścisłą współpracę w ramach Grupy:

  • Sprzedaż kredytów hipotecznych na poziomie 2,66 mld zł, co stanowi wzrost o 41% w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku,
  • Dynamiczny wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych w II kwartale 2010 roku do poziomu 1,09 mld zł, co stanowi wynik o 11% lepszy niż w I kwartale,
  • Umocnienie pozycji Banku jako lidera na rynku kredytów samochodowych, dzięki dalszej rozbudowie partnerskiej sieci sprzedaży oraz wykorzystaniu potencjału wynikającego z przejęcia GMAC Bank Polska. Zwiększenie sprzedaży w tym segmencie rynku o 7% w ujęciu rok do roku,
  • Pozyskanie 4,9 mld zł depozytów w pierwszych 6 miesiącach 2010 roku.

Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju, Grupa Getin Noble Bank zajmuje szóste miejsce pod względem wielkości sieci sprzedaży. Produkty i usługi Grupy są dystrybuowane w sieci 640 placówek własnych i partnerskich (w tym: 523 oddziałach i placówkach partnerskich GETIN Banku i Noble Banku, 94 oddziałach Open Finance i Open Direct, 15 oddziałach Getin Leasing oraz 8 oddziałach Noble Securities).

„W pierwszym półroczu tego roku osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty po stronie przychodowej. Odnotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży, przychodów odsetkowych oraz przychodów z prowizji i opłat. Z satysfakcją stwierdzamy, iż w zarządzaniu ryzykiem kredytowym widać istotną poprawę na portfelu kredytów gotówkowych” – mówi Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank.

Open Finance i Noble Funds TFI

Open Finance stale wzmacnia swoją pozycję lidera na rynku doradztwa finansowego. W pierwszym półroczu 2010 roku spółka zwiększyła sprzedaż o 44% w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. W pierwszych 6 miesiącach br. za pośrednictwem Open Finance udzielono kredytów hipotecznych o wartości 3,1 mld zł, co daje 55% udziałów w rynku doradztwa finansowego. W tym samym okresie Klienci spółki zakupili produkty inwestycyjne o wartości prawie 4 mld zł (96% udziałów w rynku). Stabilny rozwój odnotowuje również Noble Funds TFI, które osiągnęło wzrost wartości zarządzanych aktywów do poziomu 1,7 mld zł, co jest wynikiem lepszym o 35% w ujęciu rok do roku.

źródło/autor: Getin Noble Bank