Przejdź do treści

Wyniki Infovide-Matrix po I półroczu 2010 roku

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i rozwiązań IT, osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 3,0 mln zł. Skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej wyniósł 783 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 87,9 mln zł. Wyniki pierwszego półrocza 2010 są konsekwencją przede wszystkim słabszej koniunktury rynkowej najsilniej odczuwanej przez spółkę w końcówce ubiegłego oraz na początku obecnego roku, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym. Wyniki drugiego kwartału 2010 są lepsze w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy br. Dobre wyniki osiągnęły spółki Grupy Kapitałowej. Infovide-Matrix S.A. konsekwentnie realizuje swoją strategię konsolidacji rynku usług oraz budowy silnej pozycji w energetyce, inwestując w marcu 2010 w spółkę Utilis IT. Obecnie Infovide-Matrix, pod kierunkiem powołanego 1 czerwca prezesa Jana Maciejewicza, finalizuje prace nad nową wieloletnią strategią.

„Wyniki po I półroczu są słabsze niż ubiegłoroczne. Trudną sytuację rynkową spółka odczuła przede wszystkim w pierwszym kwartale 2010, kolejne miesiące roku były już nieco lepsze. Niższe przychody odnotowaliśmy przede wszystkim w obszarze sprzedaży technologii, znacznie mniej został dotknięty spadkami kluczowy dla nas obszar usług. Ta sytuacja wynika przede wszystkim z mniejszej aktywności inwestycyjnej klientów, szczególnie w sektorze telekomunikacyjnym, oraz jednorazowej straty na projekcie w pierwszym kwartale. Odnotowaliśmy natomiast wzrost przychodów z usług w administracji publicznej i w sektorze finansowym. Obecnie Infovide-Matrix finalizuje prace nad nową strategią, zakładającą bardzo ambitne cele rozwojowe. Nasze priorytety to: zmiana profilu oferty, zwiększanie udziałów firmy na szybko rosnących rynkach, rozwój poprzez akwizycje oraz silniejsza konsolidacja Grupy Kapitałowej.” — mówi Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Infovide-Matrix SA.

Infovide-Matrix konsekwentnie realizuje strategię konsolidacji rynku usług oraz budowy silnej pozycji w kluczowych sektorach rynku. W marcu 2010 Spółka podjęła decyzję o dalszej rozbudowie Grupy Kapitałowej. Na mocy umowy inwestycyjnej Infovide-Matrix objęła 20% udziałów Utilis IT za kwotę 2 mln zł. Zakup kolejnych 80% przewidziany jest na lata 2011 – 2015.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozwijamy Grupę Kapitałową inwestując w firmy o  specjalizowanych kompetencjach branżowych i technologicznych. Zakup udziałów w Utilis IT umożliwi nam rozszerzenie skali działania w najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorze, jakim jest energetyka, gdzie realizujemy nowe znaczące kontrakty. Również w administracji publicznej oraz bankowości i finansach realizujemy duże projekty doradcze i wdrożeniowe. Spodziewamy się, że właśnie rozwój usług w tych branżach przyczyni się do poprawy wyników w kolejnych kwartałach.” – dodaje Borys Stokalski, Wiceprezes Zarządu Infovide-Matrix SA.

Obecnie poziom kontraktacji w Infovide-Matrix S.A. na rok 2010 jest niższy w porównaniu do poziomu w tym samym okresie roku ubiegłego i wynosi 97,2 mln zł. Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego oraz administracji publicznej.

„Polityka inwestycyjna naszych klientów jest wciąż bardzo ostrożna, jednak w ostatnich miesiącach obserwujemy poprawę wyników oraz stabilizację backlogu kontraktów. Dobre wyniki wypracowały spółki z Grupy Kapitałowej: CTPartners, DahliaMatic i UtilisIT. Spodziewamy się, że zapowiadane ożywienie koniunktury na rynku IT umożliwi nam powrót do wzrostów.” – twierdzi Jacek Królik, wiceprezes zarządu Infovide-Matrix SA.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix przedstawiają poniższe tabele (dane w tys. zł):

1 Borys Stokalski, Infovide-Matrix, Jacek Królik, Jan Maciejewicz

Przychody za sprzedaży usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix S.A. w I półroczu 2010 roku stanowią 86% całkowitych przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 41% stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego, 19% do sektora finansowego, a 18% do administracji publicznej.

źródło/autor: Infovide-Matrix