Tesgas w I półroczu 2010: bardzo dobre wyniki finansowe oraz przejęcie 80% udziałów przedsiębiorstwa inżynierskiego Ćwiertnia

TESGAS S.A., spółka o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferująca usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych, wypracowała w I półroczu 2010 roku bardzo dobre skonsolidowane wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 41,3 mln zł, co oznacza wzrost o 16,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 8,06 mln zł i był o 77,1% wyższy niż w I półroczu 2009 roku, natomiast zysk netto wyniósł ponad 7,3 mln zł, co oznacza wzrost o 128,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

TESGAS, realizując strategię rozwoju oraz zapowiedzi z oferty publicznej, zawarł z Piotrem Ćwiertnią oraz Labocus Ltd. umowę przyrzeczoną nabycia 80% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia za 30 mln zł. Zawarcie niniejszej umowy stanowi realizację jednego z celów publicznej emisji akcji serii E.

Po I półroczu 2010 roku spółka nie widzi zagrożenia dla realizacji prognoz finansowych na cały 2010 rok.

Wyniki finansowe – komentarz

Zdecydowany wzrost wyników finansowych był m.in. efektem następujących czynników:

 • Sprawnym i efektywnym realizowaniem kontraktów wykonawczych i eksploatacyjnych, w tym m.in.:
 • zrealizowanych przychodów w wysokości 4,4 mln zł z kontraktu zawartego z PBG S.A. na adaptację urządzeń gazowych u odbiorców gazu przyłączonych do sieci oddziału ZDG Poznań, Wielkopolska Spółka Gazownictwa (WSG)
 • zrealizowanych przychodów w wysokości 3,54 mln zł z kontraktu na utrzymanie ruchu i eksploatację stacji gazowych, zawarty z WSG
 • zrealizowanych przychodów w wysokości 2,95 mln zł z kontraktu na zagospodarowanie odwiertów Barnówko i Buszewo zawarty z PGNiG
 • zrealizowanych przychodów w wysokości 1,94 mln zł z kontraktu na eksploatację gazociągów WSG
 • zrealizowanych przychodów w wysokości 1,81 mln zł z kontraktu na prace budowlane na stacji pomiarowej w Kłodawie zawartego z OGP Gaz – System.
 • Pierwszą konsolidacją danych finansowych całej grupy kapitałowej TESGAS.

Spółka zanotowała istotny wzrost marży brutto na sprzedaży dzięki lepszym marżom realizowanych kontraktów. Warto odnotować rosnący udział usług w przychodach, który wzrósł do 38,9 mln zł w I półroczu 2010 z 35,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (czyli o 9,7%).

Wysoka dynamika przychodów operacyjnych (rzędu 900%) to efekt jednorazowego rozliczenia zysków z lat ubiegłych spółki zależnej Segus w kwocie blisko 960 tys. zł. Pozytywny wynik na działalności finansowej wynika z posiadania środków finansowych z emisji akcji serii D. Ponadto ujawniono ujemną wartość firmy w związku z nabyciem spółki Stal Warsztat. Cena zapłacona była niższa niż aktywa netto przejmowanej firmy.

Rentowność netto grupy kapitałowej TESGAS wzrosła do 17,8% i była wyższa o 8,7 pkt. proc. wobec analogicznego okresu 2009 roku.

Istotne wydarzenia I półrocza 2010

 • W trudnych warunkach rynkowych TESGAS przeprowadził z sukcesem ofertę publiczną. Wartość oferty publicznej TESGAS, która składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, osiągnęła 62,4 mln zł brutto, z czego spółka pozyskała środki w wysokości 58,0 mln zł brutto. TESGAS przydzielił wszystkie 4,3 mln akcji w swojej ofercie publicznej, a redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 17,9%.
 • Spółka nabyła 80% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia. TESGAS zawarł z Piotrem Ćwiertnią oraz Labocus Ltd. umowę przyrzeczoną sprzedaży 80% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia za 30 mln zł. Zawarcie niniejszej umowy stanowi realizację jednego z celów emisji. Spółka prognozuje, że – po przejęciu Ćwiertni – zwiększy w tym roku przychody o 70% wobec ubiegłego roku do 154,3 mln zł. Zysk operacyjny ma zwiększyć się o 88% r/r do 18,9 mln zł, a zysk netto o 96% do 14,3 mln zł.
 • Wcześniej TESGAS nabył 50,04% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o. Stal Warsztat prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie obróbki metali, tj. obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej blach, termicznego wypalania blach, obróbek ślusarskich i spawalniczych. Dzięki temu przejęciu TESGAS w dużej mierze uniezależni się od dostawców elementów stalowych, co poprawi jego pozycję konkurencyjną w przyszłych przetargach związanych z wykonawstwem specjalistycznych obiektów inżynieryjnych, w szczególności związanych z infrastrukturą gazową, i jednocześnie pozwoli na uzupełnienie oferty o nowe produkty tj. aparaty gazowe oraz elementy ciśnieniowe infrastruktury gazowej.

Istotne umowy podpisane w tym okresie:

W marcu 2010 roku zawarto umowę z Pol-Dróg Piła na wykonanie przebudowy podziemnych linii gazowych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drugiego etapu trasy komunikacyjnej nowe Zawady w Poznaniu na odcinku od Ronda Środka do skrzyżowania ul. Prymasa Hlonda z ul. Główną o wartości 1,38 mln zł.

 • W kwietniu 2010 r., TESGAS zawarł umowę szczegółową z PBG, jako członek konsorcjum, dotyczącą prowadzenia prac na gazociągu jamalskim dla EuRoPol Gaz z wynagrodzeniem przypadającym dla TESGAS w wysokości 5,5 mln zł.
 • W maju zawarto z PGNiG umowę na adaptację urządzeń gazowych w Piszu o wartości 1,23 mln zł.
 • W czerwcu zawarto z Gas – System umowę na eksploatację gazociągu z PGNiG Oddział Zielona Góra o wartości 2,52 mln zł.
 • W czerwcu, w ramach konsorcjum, zawarto z PBG umowę na budowę sprężarek na tłoczni Jarosław II dla OGP Gaz-System, wynagrodzenie TESGAS wyniesie 1,2 mln zł.

Prognozy finansowe

Po wynikach za I półrocze 2010 spółka nie widzi zagrożenia dla realizacji prognoz finansowych na cały 2010 rok.

„Pierwsze półrocze 2010 roku przyniosło kontynuację wzrostu naszych wyników finansowych. Obecnie możemy pochwalić się naszymi osiągnięciami już jako spółka notowana na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Dzięki zaufaniu inwestorów giełdowych zrealizowaliśmy zapowiadaną w prospekcie akwizycję spółki Przedsiębiorstwa Inżynieryjne Ćwiertnia. Firma ta wzmocni nasz potencjał i wesprze grupę kapitałową w realizacji jej celów, czyli zwiększenia potencjału wykonawczego i samodzielnego startowania w przetargach. Planujemy kolejne akwizycje spółek, które uzupełniłyby profil działalności naszej grupy kapitałowej. Interesuje nas szczególnie spółka wyspecjalizowana w realizacji specjalistycznych prac inżynierskich w obiektach inżynieryjnych” – powiedział Włodzimierz Kocik, prezes Zarządu TESGAS S.A.