Obciążanie VAT aukcji charytatywnych to złe rozwiązanie

Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację, z której wynika, że przekazywanie w ramach aukcji charytatywnej przedmiotów powinno być obciążone VAT jako odpłatna dostawa towarów. Stanowisko takie może bardzo negatywnie przełożyć się na możliwości wykonywania działalności statutowej przez organizacje charytatywne. Pracodawcy RP mają poważne wątpliwości co do tej interpretacji zarówno uwzględniając argumenty stricte prawne jak i moralne.

Sprzedaż przedmiotów na aukcjach charytatywnych odbywa się z reguły po cenach wyższych niż ich wartość rynkowa. Dlatego też można bronić stanowiska, że znaczną część ceny stanowi kwota przekazana nieodpłatnie. Zdaniem Pracodawców RP znacznym uproszczeniem jest przyjmowanie za podstawę opodatkowania ceny rzeczywiście wpłaconej, ale działanie takie powoduje wypaczenie idei organizowania aukcji charytatywnych.

Pracodawcy RP uważają, że jednym z podstawowych elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie motywacji do jak najszerszego zaangażowania wszystkich w rozwiązywanie problemów społecznych. Rola państwa powinna tu polegać na ułatwianiu podejmowania wszelkich inicjatyw temu służących, a przynajmniej nie przeszkadzania im.

Przedsiębiorcy, świadomi swojej roli w misji budowania społeczeństwa obywatelskiego, realizują wiele programów tzw. CSR (corporate social responsability). Jako ich przedstawiciele postulujemy, aby stworzyć przedsiębiorcom (oraz zwykłym obywatelom) środowisko prawne, w którym bez obaw o grożące im sankcje podatkowe, będą mogli realizować swoje pomysły na prowadzenie działalności charytatywnej.

źródło/autor: Pracodawcy RP