Przejdź do treści

UniBezpieczna Alokacja – aktywne zarządzanie dla ochrony kapitału w Union Investment TFI

Zmiana polityki inwestycyjnej, czyli aktywne i bezpieczne zarządzanie, wyznaczenie benchmarku oraz nowa nazwa – od 15 sierpnia br. subfudnusz UniStoProcent Plus zacznie funkcjonować jako UniBezpieczna Alokacja.

Strategia inwestycyjna subfunduszu UniBezpieczna Alokacja zakłada wykorzystanie okazji rynkowych, w celu osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż benchmark. Możliwość taką daje odpowiednia alokacja między częścią dłużną a akcyjną subfunduszu. – Klienci funduszy inwestycyjnych coraz częściej oczekują szybszego reagowania na zmiany na rynku. W zależności od sytuacji, ma to służyć bądź generowaniu dodatkowego  zysku bądź minimalizacji efektu spadków – mówi Małgorzata Popielewska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Union Investment TFI. – Zdecydowaliśmy się na modyfikację polityki inwestycyjnej subfunduszu UniStoProcent Plus w taki sposób, aby umożliwiała aktywne zarządzanie, a jednocześnie ochronę zainwestowanych środków. Nazwa UniBezpieczna Alokacja wskazuje, że osoby zarządzające subfunduszem mają możliwość określania proporcji rodzajów aktywów, czyli ich alokacji w celu zabezpieczania zainwestowanych środków – dodaje.

Jakie są najważniejsze zmiany z punktu widzenia klientów :

  • Większy potencjał osiągnięcia zysku przy zachowaniu podwyższonego poziomu ryzyka. Służyć temu ma odpowiednia alokacja środków pomiędzy częścią dłużną (min. 60 proc. portfela) i akcyjną (maks. 40 proc. portfela).
  • Koncentracja na dążeniu do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż benchmark, wyznaczony dla subfunduszu UniBezpieczna Alokacja (80% EFFAS Poland 1-3 dla części dłużnej, 20% WIG dla akcyjnej).
  • Rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w części dłużnej oraz akcyjnej m.in. o kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz o małe i średnie spółki.

Subfundusz UniBezpieczna Alokacja przeznaczony jest dla klientów unikających wysokiego ryzyka, którym zależy na ochronie wartości inwestycji w czasie, a dodatkowo na wykorzystaniu potencjału wzrostu rynku. To plasuje go pomiędzy funduszami z ochroną kapitału a klasycznymi funduszami stabilnego wzrostu.

Zalecany horyzont inwestycyjny dla UniBezpieczna Alokacja to min. 3 lata. Zmianie nie uległa minimalna pierwsza i kolejna wpłata w wysokości 100 zł. Nowy subfundusz pozostaje także pod parasolem UniFundusze FIO, czyli w ramach zleceń zamiany nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

Subfunduszem zarządzają: Tomasz Matras (część akcyjna) oraz Marek Warmuz (część dłużna).

źródło/autor: Union Investment