KIG przeciwko inflacji przepisów

Tagi:

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej niezwykle ważne jest stosowanie przejrzystych zasad w procesie stanowienia prawa, tak, aby wprowadzanie zmian w obowiązujących przepisach było czytelne dla wszystkich obywateli oraz nie prowadziło do inflacji przepisów. Sposób w jaki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadza zmiany do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zdaje się tym zasadom w sposób oczywisty przeczyć. Nie można bowiem w sposób pozytywny ocenić przekazania do konsultacji społecznych równolegle dwóch projektów zakładających nowelizację tej samej ustawy w drodze odrębnych aktów prawnych. Za niezbędne uznać należy połączenie prac nad obiema nowelizacjami, w szczególności w związku z faktem, iż oba projekty przygotował ten sam departament w resorcie pracy.

Odnosząc się do samych propozycji zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS za pozytywne uznać należy przywrócenie obowiązywania przepisu art.103a ustawy, zgodnie z którym prawo do emerytury ulegać będzie zawieszeniu w przypadku kontynuowania przez emeryta zatrudnienia. Krajowa Izba Gospodarcza popiera również propozycje zmian w zasadach ustalania podwyższenia świadczenia emerytalnego do wysokości najniższej emerytury w przypadku osób, którym przysługują również świadczenia z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych. Naszym zdaniem w ramach emerytur z tzw. „nowego systemu emerytalnego” powinny zgodnie z propozycją resortu pracy obowiązywać zasady tożsame do tych stosowanych w ramach tzw.: ”starego systemu”.

Przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej propozycja wprowadzenia nowych zasad obliczania renty z tytułu niezdolności do pracy przy zastosowaniu renty minimalnej oceniona powinna zostać pozytywnie. Stosowanie obecnie obowiązujących rozwiązań opartych na zasadach z tzw.: „starego systemu” w stosunku do osób podlegających systemowi emerytur kapitałowych oznaczać może bowiem zaistnienie sytuacji, w której świadczenie rentowe będzie wyższe a tym samym bardziej atrakcyjne od emerytalnego co nie powinno mieć miejsca.

Krajowa Izba Gospodarcza popiera również propozycje uchylenia przepisów uzależniających wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy lub niepełnosprawności od wysokości przychodów osiąganych z tytułu pracy zarobkowej. Wejście w życie powyższej zmiany w sposób pozytywny wpłynąć powinno na zwiększenie grona osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, co w systemie kapitałowym ma zasadnicze znaczenie dla wysokości przyszłych emerytur.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej negatywnie ocenić należy propozycje zwiększenia wysokości rent rodzinnych, głównie wdowich. Pobieranie świadczeń rodzinnych w zbyt wysokim wymiarze negatywnie wpływać będzie na aktywność zawodową kobiet.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza