Najnowszy komentarz LexisNexis – Kodeks karny pod redakcją Mariana Filara wkrótce na rynku

12 sierpnia b.r. pojawi się na rynku najnowsze, drugie wydanie komentarza LexisNexis – Kodeks Karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 sierpnia i 8 września 2010 r.

Komentarz jest obszernym i szczegółowym opracowaniem, które adresowane jest do sędziów, prokuratorów, adwokatów, pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, studentów i aplikantów oraz do pracowników naukowych w dziedzinie prawa karnego.

Pod poszczególnymi przepisami Kodeksu karnego zamieszczone są zarówno uwagi autorskie, jak i kluczowe dla tych przepisów orzecznictwo sądowe, zwłaszcza najnowsze. Ponadto w poszczególnych rozdziałach znajdują się obszerne wykazy literatury poświęconej omawianym w nich problemom.

W Komentarzu uwzględniono nie tylko wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, lecz również zasygnalizowano obszary, w których zmiany te nastąpią w najbliższym czasie, oraz kierunki tych zmian. Jako podstawę przyjęto stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego istniejące w dniu 1 lipca 2010 r., przy czym brzmienie Kodeksu karnego i odpowiednie tezy komentarza uwzględniają zmiany wchodzące w życie 1 sierpnia i 8 września 2010 r., a także 1 lipca 2011 r. – wynikające z ważnych ustaw nowelizujących Kodeks karny: z 12 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 227), z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 626) oraz z 10 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 842).

Autorzy Komentarza − teoretycy i praktycy − to wybitni specjaliści w dziedzinie prawa karnego, zwłaszcza zagadnień szczegółowo przez nich opracowanych.

Więcej informacji na temat książki znajduje się na stronie internetowej: http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/karta-produktu/0,26390,kodeks-karny-komentarz.html

Więcej informacji o produktach i firmie znajduje się na stronie internetowej: www.lexisnexis.pl

Kodeks karny. Komentarz

Janusz Bojarski, Marek Bojarski, Marian Filar, Wojciech Filipkowski,

Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, Piotr Hofmański, Michał Kalitowski, Marek Kulik,

Lech K. Paprzycki, Emil Pływaczewski, Wojciech Radecki, Zofia Sienkiewicz,

Zygfryd Siwik, Ryszard .A. Stefański, Leon Tyszkiewicz, Andrzej Wąsek,

Leszek Wilk, pod redakcją Mariana Filara

źródło/autor: LexisNexis