Zaprzysiężenie Prezydenta RP – przedsiębiorcy liczą na wzorowe relacje Prezydenta z Rządem

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej ma nadzieję, że polityka Bronisława Komorowskiego jako Prezydenta RP będzie polityką konstruktywnego dialogu z Rządem, aby Polska jako kraj pod względem gospodarczym oddalała się a nie przybliżała do destrukcyjnego modelu polityki gospodarczej Grecji.

Polska w najbliższych latach potrzebuje radykalnych reform dotyczących m.in.:

  • poprawy jakości stanowienia prawa,
  • dalszego ograniczania barier administracyjnych w rozwoju przedsiębiorczości,
  • systemu emerytalno-rentowego m.in. w kontekście ograniczenia przywilejów emerytalnych,
  • systemu opieki zdrowotnej,
  • usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Uprawnienia Prezydenta RP, które można uznać za istotne z punktu widzenia kształtowania polityki gospodarczej, to prawo inicjatywy ustawodawczej, podpisywanie ustaw i z tym związane prawo ustawodawczego weta zawieszającego, prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie kwestii zgodności z konstytucją ustawy przekazanej mu do podpisu oraz występowanie do Sejmu z wnioskiem o powołanie i odwołanie prezesa NBP. Należy więc podkreślić, że głównym inicjatorem reform gospodarczych i społecznych powinien być Rząd RP. Prezydent powinien być swoistego rodzaju recenzentem polityki gospodarczej Rządu poddającym w ocenie propozycje, która uzna za szkodliwe i kontrowersyjne dla rozwoju gospodarki takie jak np. podwyżka podstawowej stawki podatku VAT. Prezydent może również wspierać budowanie szerokiej koalicji politycznej na rzecz reform, zwłaszcza w tych zakresach, gdzie celowe jest osiągniecie szerokiego konsensusu.

Dotychczasowe doświadczenia związane z wprowadzaniem zmian, niezbędnych dla rozwoju gospodarczego, takich jak dokończenie reformy emerytalnej, w tym zmian w systemie KRUS czy zbudowanie nowoczesnego, efektywnego systemu opieki zdrowotnej wymagają współpracy różnych opcji politycznych. Mamy nadzieje, że prezydent zainicjuje trudne zadania budowania klimatu dla takiej współpracy, stając się tym samym ośrodkiem jednoczącym dla całego kraju.

Krajowa Izba Gospodarcza wyraża nadzieję, że Prezydenta Bronisław Komorowski wróci do dobrych doświadczeń liderów światowych, pracujących na rzecz aktywnej promocji Polski na arenie międzynarodowej. Mocna marka narodowa, jak pokazują doświadczenia innych krajów, choćby Hiszpanii, Korei czy Irlandii, wybitnie podnosi konkurencyjność gospodarki oraz stopień internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora MSP. Pozwala też w skali globalnej korzystać z efektu kraju pochodzenia.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza