Fundusze Alior Banku w czołówce

W lipcu fundusze inwestycyjne Alior SFIO przyniosły inwestującym znaczące zyski. Alior Selektywny osiągając 10,5% stopy zwrotu okazał się najbardziej dochodowym produktem wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu i osiągnął wynik lepszy niż krajowe fundusze akcji. W czołówce miesięcznego rankingu przygotowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej oraz niezależnych analityków firmy Expander znalazł się również Alior Akcji.

W skład funduszu Alior SFIO, prowadzonego przy współpracy z IPOPEMA TFI, wchodzą cztery subfunudsze: Alior SFIO Selektywny, Alior SFIO Stabilnych Spółek, Alior SFIO Akcji oraz Alior SFIO Short Equity. O pozycji w rankingu zadecydowała średnia punktów zdobytych przez wszystkie fundusze wchodzące w skład TFI. Fundusze Alior Banku uzyskały najwyższą ocenę, 4,76 punktów.

Subfundusz Alior SFIO Selektywny zaliczany jest do kategorii funduszy określanych za granicą jako tzw. opportunity funds. Zdobył w rankingu 10 punktów i I miejsce. Polityka inwestycyjna takich funduszy zakłada poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse osiągnięcia nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Właściwy dobór spółek, skuteczna kontrola ryzyka inwestycyjnego, a także dobra koniunktura rynkowa pozwoliły na wypracowanie w lipcu stopy zwrotu na poziomie +10,49%. Wynik ten jest znacznie lepszy od średniej dla grupy 19 konkurencyjnych funduszy o strategii absolutnej stopy zwrotu, która w analizowanym okresie wyniosła +2,99% (źródło: IPOPEMA TFI).

Alior SFIO Akcji koncentrujący się na akcjach wybranych spółek, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny, biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej ze stopą zwrotu o wartości 7,57% zajął w rankingu III miejsce. W stosunku do średniej osiągniętej przez konkurencję (6,51%) ten stosunkowo młody subfundusz zakończył miesiąc z wymiernym sukcesem.

Subfundusz Alior SFIO Stabilnych Spółek jest funduszem akcyjnym, który koncentruje się na akcjach spółek o stabilnych wynikach finansowych oraz atrakcyjnej wycenie rynkowej. Dokonane w początkowej fazie budowania portfela tzw. stabilnych spółek inwestycje przyniosły wymierne efekty w okresie ostatnich miesięcy. W lipcowym rankingu stopa zwrotu wyniosła bowiem + 7,14%, co plasuje subfundusz na VIII pozycji rankingu. W porównaniu do 32 konkurencyjnych funduszy akcyjnych, których średnia stopa zwrotu w ostatnim miesiącu wyniosła 6,49% Alior Bank osiągnął dobry wynik. (źródło: IPOPEMA TFI).

W ofercie Alior SFIO dostępny jest także jedyny w Polsce – Alior SFIO Short Equity. Stosujący unikalną strategię polegającą na inwestowaniu powierzonych aktywów przede wszystkim zajmując tzw. krótkie pozycje w kontraktach terminowych subfundusz jest na rodzimym rynku liderem. Taka strategia umożliwia inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych zysków w okresach spadków wartości głównych polskich indeksów giełdowych (WIG20 lub mWIG40). Ze względu na fakt, że statystycznie okresy spadku wartości indeksów giełdowych są krótsze od okresów wzrostowych, inwestycję w jednostki uczestnictwa Alior SFIO Short Equity należy traktować jako obarczoną wyższym ryzykiem, niż w przypadku pozostałych subfunduszy ALIOR SFIO.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu