Badania kliniczne służą pacjentom

Przepisy regulujące organizowanie i finansowanie badań klinicznych powinny być precyzyjne, spójne i transparentne. Inaczej ten obszar medycyny nadal będzie wywoływać wiele niezdrowych emocji. Najwyższy czas to zmienić – mówią Pracodawcy RP.

Przepisy dotyczące prowadzenia badań klinicznych powinny gwarantować odbywanie się tego procesu zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i będą minimalizować ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Dobre, zgodne ze światowymi standardami i prawem unijnym, uwzględniające interesy wszystkich stron regulacje stworzyłyby dodatkowe zabezpieczenia praw pacjentów. Pozwoliłyby też na rozwój innowacji i wiedzy medycznej w Polsce. Warto podkreślić, że uregulowanie tych kwestii leży w gestii organów mających inicjatywę ustawodawczą, a w szczególności do ministra zdrowia.

W Polsce rejestruje się rocznie około 450 nowych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w których bierze udział około 30 tys. osób. Oznacza to konkretne korzyści dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia – dane szacunkowe wskazują, że w Polsce ok. 30% wydatków na szpitalne leczenie onkologiczne to wydatki pokrywane w ramach prowadzonych programów badań klinicznych. Pracodawcy RP są przekonani, że skala prowadzonych w naszym kraju badań klinicznych – a co za tym idzie także korzyści dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia – mogłaby być jeszcze większa. Podstawową barierą jest brak odpowiednich przepisów.

Niezmiernie ważne jest, by tworzenie nowych uregulowań w kwestii badań klinicznych odbyło się z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, analogicznie do standardów obowiązujących w krajach Europy Zachodniej i w USA. Przypominamy, że założenia do Projektu ustawy o badaniach klinicznych został zaprezentowany w listopadzie przez Ministerstwo Zdrowia. Mimo upływu ośmiu miesięcy Ministerstwo nie przekazało do konsultacji żadnego projektu. Pracodawcy RP deklarują pomoc i zaplecze eksperckie, które umożliwi przygotowanie nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych, wspierających bezpieczny i korzystny dla wszystkich rozwój badań klinicznych.

Niedawno opublikowany raport NIK dotyczący badań klinicznych przedstawia je w negatywnym świetle. Może to spowodować reakcję ministerstwa, które będzie chciało wprowadzić restrykcyjne przepisy, de facto blokujące rozwój i prowadzenie badań klinicznych w Polsce. A to odbiłoby się bardzo negatywnie dla rozwoju tego obszaru medycyny. Zdaniem Pracodawców RP należy popierać firmy chcące prowadzić badania poprzez korzystne i transparentne rozwiązania legislacyjne, gdyż :

  • Umożliwiają one pacjentom korzystanie z nowych, skuteczniejszych terapii zgodnych z najnowszymi osiągnięciami światowej medycyny.
  • Pozwalają lekarzom i naukowcom na dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie nowoczesnych, niezbędnych dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia terapii.
  • Oznaczają zmniejszenie wydatków z funduszy publicznych ponoszonych przez NFZ na opiekę zdrowotną.
  • Przyczyniają się do rozwoju rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych lekarzy i personelu pomocniczego.
  • Poprawnie wprowadzone rozwiązania będą wspierać finansowo zarówno szpitale jak i kadrę medyczną, która przez ograniczone wydatki państwa na system ochrony zdrowia jest niedofinansowana.

źródło/autor: Pracodawcy RP