Seagate Technology przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz rok fiskalny 2010

Seagate Technology (NASDAQ: STX) podał wyniki za kwartał zakończony 2 lipca 2010 – 46,8 mln dostarczonych dysków, przychód 2,66 mld dolarów, marża brutto 27,4 %, zysk netto – 379 milionów dolarów, rozwodniony zysk netto na akcję – 0,76 dolara. Wyniki finansowe za zakończony kwartał uwzględniają 6 milionów dolarów kosztów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na restrukturyzację o wysokości 16 milionów dolarów, 3 miliony dolarów innych kosztów związanych z zamknięciem elastycznej linii kredytu obrotowego w maju 2010 oraz 6 milionów dolarów korekty w górę wcześniejszych odpisów wartości aktywów trwałych i 50 milionów aktywów z tytułu odroczonego podatku. Łączny wpływ tych pozycji zaowocował wzrostem zysku netto o 31 mln dolarów, co odpowiada 0,06 dolara na akcję.

Firma ogłosiła, że w czasie ostatniego roku fiskalnego (okres zakończony 2 lipca 2010) sprzedała 193,2 mln dysków, przychód wyniósł 11,4 mld dolarów, marża brutto – 28,1 %, zysk netto – 1,61 mld dolarów, rozwodniony zysk netto na akcję – 3,14 dolara. Na wyniki finansowe w zakończonym roku fiskalnym składają się:

  • 35 mln dolarów amortyzacji zakupionych wartości niematerialnych i prawnych
  • 66 mln dolarów kosztów związanych z działaniami restrukturyzacyjnymi
  • 3 mln dolarów kosztu zamknięcia linii kredytu obrotowego
  • odpisów wartości aktywów trwałych na sumę 57 mln dolarów zrównoważonych kwotą 50 mln dolarów aktywów z tytułu odroczonego podatku

Łączny wpływ tych pozycji to o 111 mln niższy zysk, co odpowiada 0,22 dolara na rozwodnioną akcję.

„Jestem bardzo zadowolony z naszych wyników finansowych i operacyjnych w roku fiskalnym 2010” – powiedział Steve Luczo, Seagate CEO. „W FY2010 odnotowaliśmy rekordową sprzedaż, zyski oraz marżę operacyjną. Firma odpowiedziała na wzrost popytu na rynku pamięci masowych, który wzrósł o 22% w stosunku do poprzedniego roku. Przedstawiliśmy nowe, kluczowe produkty, wzmocniliśmy strukturę kapitałową oraz skupiliśmy się na poprawie fundamentów biznesowych firmy, które pozwolą na jej dalszy rozwój”.

„Dwa z kluczowych założeń przyjętych na początku czwartego kwartału nie spełniły się, co miało wpływ na wyniki finansowe. To stabilizacja makroekonomiczna oraz ceny odzwierciedlające równowagę popytu i podaży. Z powodu kryzysu finansowego w Europie oraz mniejszych wydatków konsumpcyjnych w USA i Europie, zapotrzebowanie rynku w Q4 FY2010 było w minimum naszych oczekiwań. Zmniejszona sprzedaż dysków oraz niekorzystne ceny wpłynęły na wyniki finansowe firmy w minionym kwartale. Pomimo tych czynników, Seagate odnotował najwyższe wyniki operacyjne w lipcowym kwartale w historii firmy.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu