Najbliższe miesiące będą należały do funduszy akcji

Fundusze, których strategie inwestycyjne i zawartość portfela opierają się na akcjach, mają największy potencjał zysku w perspektywie nadchodzących 12 miesięcy. Taką opinię podtrzymują zarządzający funduszami oraz analitycy Union Investment TFI S.A. ogłaszając najnowsze typy  inwestycyjne.

Zdaniem ekspertów Union Investment najbardziej atrakcyjnymi inwestycjami w nadchodzących 12 miesiącach będą te w fundusze, których portfele opierają się w większości, bądź przynajmniej w dużej mierze na akcjach spółek giełdowych. – Analizując obecną sytuację na rynku, stwierdziliśmy, że mamy bardzo dobry czas na inwestowanie w akcje. Oczywiście, można inwestować samemu albo powierzyć to wyspecjalizowanym funduszom. Wszystko zależy od indywidualnych umiejętności, możliwości finansowych i poziomu ryzyka jaki jesteśmy gotowi zaakceptować – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Union Investment TFI S.A.

Grając na giełdzie samemu ryzykujemy najwięcej. Wpływa na to zazwyczaj mniejsza skala naszej inwestycji, możliwości dywersyfikacyjne portfela, czy chociażby dostęp do najnowszych analiz i danych, które pozwalają w razie konieczności natychmiast reagować na zmieniającą się sytuację. Dlatego, osobom które nie są zwolennikami „ekstremalnych wrażeń”, zalecane jest prowadzenie swoich inwestycji przy wykorzystaniu funduszy. Takie działanie również pozwala na określenie mniejszego lub większego poziomu dopuszczalnego ryzyka własnej inwestycji, lecz jest daleko bardziej bezpieczne niż samodzielna gra na giełdzie.

Dla osób zdecydowanych na podjęcie ryzyka eksperci Union Investment proponują produkt absolute return – UniTotal Trend lub klasyczny UniKorona Akcje.

UniTotal Trend pojawił się w ofercie Union Investment jako odpowiedź na zmianę charakterystyki rynków, jaka nastąpiła po ostatnim kryzysie finansowym. Zmianę tę, eksperci Union Investment nazywają „Nową Równowagą”. Jej główną cechą jest, że choć tak jak w przeszłości będziemy obserwować wzrosty na giełdach, to będą one charakteryzowały się już większą zmiennością i zdecydowanie mniejszą dynamiką. Dlatego tak jak kiedyś najważniejszy był moment wejścia i wyjścia z inwestycji, a mniej ważny był sam dobór spółek, tak teraz kluczowym stanie się właśnie odpowiedni dobór aktywów. UniTotal Trend to fundusz, który łączy w sobie zalety funduszu zamkniętego (mniejsze ograniczenia inwestycyjne) oraz otwartego (codzienna wycena, możliwość wpłat i wypłat każdego dnia). Jego konstrukcja pozwala także na osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym, a więc zarówno w czasie hossy, jak i bessy. Podział pomiędzy częścią akcyjną i dłużną oraz poziom zaangażowania w instrumenty pochodne jest dokonywany na podstawie identyfikacji trendu oraz oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym. UniTotal Trend to zatem nowa strategia inwestycyjna, która umożliwia klientom dodatkową dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jak efektywne może być to rozwiązanie? W stosunkowo krótkim czasie – bo przez ostatnie 8 miesięcy t.j. od momentu dostosowania struktury portfela, UniTotal Trend wypracował 24,05 proc. zysku, podczas gdy indeks WIG tylko 2,51%.

UniKorona Akcje to jeden z flagowych produktów Union Investment. Może się poszczycić ponad 26 proc. stopą zwrotu z 12-miesięcznej inwestycji w minionym roku i bardzo dobrymi perspektywami popartymi najnowszymi danymi makroekonomicznymi. Wzrost PKB w 1Q 2010 r wyniósł 3 proc. r/r, produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 9,9 proc. r/r, a wskaźnik PMI w przetwórstwie znowu zyskał i osiągnął w czerwcu 53,3 pkt., czyli najwyższy poziom od prawie 3 lat. Trwa również dobra koniunktura w przedsiębiorstwach. Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych był o ponad 87 proc. wyższy niż w 1Q poprzedniego roku. To wszystko wskazuje na utrzymanie dobrych perspektyw dla polskiej giełdy.

Zdaniem ekspertów Union Investment osoby preferujące bezpieczniejsze rozwiązania powinny wziąć pod uwagę fundusz UniStabilny Wzrost. Fundusz ten może pochwalić się bardzo dobrymi historycznymi wynikami (zwrot z 12-miesięcznej inwestycji na poziomie 17,23 proc.) oraz ciekawymi perspektywami z punktu widzenia składu portfela i strategii inwestycyjnej. Z jednej strony akcje na warszawskiej giełdzie są nadal tanie. Relacja ich ceny do wartości księgowej wynosi 1,39 w porównaniu chociażby do 3,5 w lipcu 2007 r. Istnieje również duże prawdopodobieństwo zachowania trendu wzrostowego na giełdach akcji na całym świecie, co potwierdza podwyższenie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozy tempa wzrostu gospodarki światowej w 2010 r. do poziomu 4,6 proc.. Ponadto, dobre perspektywy dla poprawy wyników finansowych spółek notowanych na samej WGPW daje także prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku na poziomie 2,5 – 3 proc. Z drugiej strony utworzenie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego pozwoliło wprowadzić równowagę na międzynarodowych rynkach finansowych, a to w połączeniu ze stabilizacją stóp procentowych w naszym kraju pozwala liczyć na zyski także z obligacji skarbowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu