Intel ogłasza najlepszy w historii kwartał

Firma Intel Corporation ogłosiła dzisiaj przychody drugiego kwartału w kwocie 10,8 mld USD, co oznacza zmianę o 34% w stosunku rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 4 mld USD, zysk netto 2,9 mld USD, zaś zysk na akcję (EPS) 51 centów.

„Duży popyt ze strony klientów korporacyjnych na nasze najbardziej zaawansowane procesory pomógł nam w odnotowaniu najlepszych kwartalnych wyników finansowych w 42-letniej historii Intela,” powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny firmy Intel. „Dysponując przewagą w zakresie procesu technologicznego oraz atrakcyjną architekturą rozwiązań, tworzymy platformy, które coraz silniej wyróżniają na rynku produkty zbudowane z użyciem intelowskich komponentów. Segmenty PC i serwerowy są zdrowe a zapotrzebowanie na wiodące technologie będzie rosło.”

Najważniejsze wydarzenia 2. kwartału 2010 r. (porównanie względem kwartału poprzedzającego)

 • Przychody grupy PC Client wzrosły o 2 procent, przy rekordowych przychodach w segmencie procesorów mobilnych;
 • Przychody grupy Data Center wzrosły o 13 procent, przy rekordowych przychodach z procesorów serwerowych;
 • Przychody ze sprzedaży procesorów Intel® Atom™ i chipsetów na poziomie 413 mln USD, wzrost o 16 procent;
 • Średnia cena sprzedaży (ASP) procesorów delikatnie wzrosła;
 • Marża brutto wyniosła 67 procent;
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia ukształtowały się na poziomie 3,25 mld USD, więcej od oczekiwań spółki;
 • Zysk netto z inwestycji kapitałowych, odsetek i innych sięgnął 204 mln USD, więcej od oczekiwań spółki;
 • Efektywna stopa podatkowa wyniosła 31 procent.

Perspektywy biznesowe

Perspektywy na trzeci kwartał nie uwzględniają jakichkolwiek przejęć, zbycia aktywów bądź podobnych transakcji, przeprowadzonych po 12 lipca.

3 kwartał 2010

 • Przychody: 11,6 mld USD, plus/minus 400 mln USD;
 • Marża brutto: 67 procent plus/minus kilka punktów procentowych;
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: około 3,2 mld USD;
 • Wpływ inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: około zero;
 • Amortyzacja: około 1,1 mld USD.

Cały rok 2010

 • Marża brutto: 66 procent plus/minus kilka punktów procentowych, wcześniejsze oczekiwania spółki wynosiły 64 procent plus/minus kilka punktów procentowych;
 • Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): 12,7 mld USD, plus/minus 100 mln USD, wcześniejsze oczekiwania spółki wynosiły 12,4 mld USD plus/minus 100 mln USD;
 • Wydatki na BiR: około 6,6 mld USD, wcześniejsze oczekiwania spółki wynosiły 6,4 mld USD;
 • Stopa podatkowa: około 32 procent za trzeci i czwarty kwartał. wyżej niż wcześniejsze oczekiwania spółki;
 • Amortyzacja: około 4,4 mld USD, plus/minus 100 mln USD;
 • Inwestycje kapitałowe: 5,2 mld USD, plus/minus 200 mln USD, wcześniejsze oczekiwania spółki wynosiły 4,8 mld USD, plus/minus 100 mln USD.

Status perspektyw biznesowych

W trakcie kwartału przedstawiciele firmy Intel mogą powtarzać perspektywy biznesowe podczas prywatnych spotkań z inwestorami, analitykami inwestycyjnymi, mediami i innymi podmiotami. Od momentu zakończenia pracy 27 sierpnia do chwili opublikowania wyników firmy za trzeci kwartał 2010 r. w Intelu obowiązywać będzie „okres ciszy”, w trakcie którego perspektywy biznesowe przedstawione w informacjach prasowych spółki i dokumentach składanych do SEC należy traktować jako historyczne, mówiące wyłącznie o sytuacji przed okresem ciszy i nie podlegającej aktualizacji przez spółkę.

Czynniki ryzyka

Powyższe oświadczenia oraz wszelkie inne stwierdzenia w tym dokumencie odnoszące się do planów i oczekiwań względem trzeciego kwartału, roku i przyszłości mają charakter oświadczeń wybiegających w przyszłość, które obarczone są szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Na rzeczywiste wyniki firmy Intel wpływać może wiele czynników, a wszelkie odchylenia od aktualnych oczekiwań firmy Intel ich względem mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty będą odbiegać znacząco od tego, co stwierdzono w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Intel aktualnie uznaje, że przedstawione poniżej czynniki mogą przyczynić się do powstania znaczących różnic między rzeczywistymi wynikami a oczekiwaniami spółki.

 • Faktyczny popyt może być inny od prognozowanego przez spółkę ze względu na czynniki takie jak zmiany warunków biznesowych i gospodarczych; akceptację klientów dla produktów Intela i konkurentów; zmiany we wzorcach zamówień składanych przez klientów, w tym wycofywanie zamówień; a także zmiany w poziomie zapasów magazynowych u klientów.
 • Intel działa w niezwykle konkurencyjnych branżach charakteryzujących się wysokim poziomem kosztów stałych lub trudnych do zmniejszenia w krótkiej perspektywie, a jednocześnie dużą zmiennością popytu na produkty, który trudno prognozować. Ponadto Intel jest w trakcie przechodzenia do produkcji produktów nowej generacji w procesie technologicznym 32 nm, co może wiązać się z problemami natury wykonawczej, takimi jak usterki i błędy produktów oraz niższa od oczekiwanej skala produkcji. Przychody oraz wyrażona w procentach marża brutto są uzależnione od: czasu wprowadzania nowych produktów przez firmę Intel oraz od popytu i akceptacji rynkowej dla produktów Intela; działań podejmowanych przez konkurentów Intela, w tym ich ofert i premier produktowych, programów marketingowych i presji cenowej, a także odpowiedzi firmy Intel na takie działania; niedociągnięć lub zakłóceń w dostawach materiałów lub zasobów; zdolności firmy Intel do szybkiego reagowania na rozwój technologiczny i wprowadzania do swoich produktów nowych rozwiązań.
 • Procent marży brutto może różnić się znacząco względem oczekiwań w związku z następującymi czynnikami: zmiana poziomu przychodów; miks produktowy i ceny; wykorzystanie mocy produkcyjnych; różnice w wycenie zapasów, w tym różnice wynikające z czasu zakwalifikowania produktów do sprzedaży; nadmierne lub przestarzałe zapasy; wielkość produkcji; zmiana kosztów jednostkowych; trwała utrata wartości aktywów o długim czasie eksploatacji, w tym aktywów produkcyjnych, montażowych/testowych i wartości niematerialnych oraz prawnych; czas i realizacja uruchomienia produkcji oraz związane z tym koszty, w tym koszty rozruchu.
 • Koszty, zwłaszcza niektóre koszty marketingu i wynagrodzenia, a także koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów, uzależnione są od popytu na produkty Intela, poziomu przychodów i zysków.
 • Szacowana stopa podatkowa jest obliczana na podstawie aktualnych przepisów podatkowych i oczekiwanego obecnie zysku. Wpływ na wysokość stopy podatkowej może mieć jurysdykcja, do której zostaną przypisane i gdzie zostaną opodatkowane zyski; zmiany w szacowanym poziomie wsparcia, ulg i odliczeń; rozwiązanie kwestii wynikających z kontroli podatkowych prowadzonych przez różne władze podatkowe, włączając w to płatność odsetek i kar; zdolność do uzyskania odroczonego podatku dochodowego.
 • Zyski lub straty z tytułu papierów wartościowych i odsetek oraz inne także mogą się różnić od oczekiwanych w zależności od zysków lub strat uzyskanych podczas sprzedaży lub wymiany papierów wartościowych; zysków lub strat z inwestycji rozliczanych metodą prawa własności; kosztów trwałej utraty wartości związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, a także inwestycjami kapitałowymi i innymi; stóp odsetkowych; sald gotówkowych; zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych.
 • Większa część naszego portfela inwestycji kapitałowych, które nie są przeznaczone do obrotu, koncentruje się na firmach z segmentu pamięci flash. Spadki w tym segmencie rynku lub zmiany w planach kierownictwa odnośnie naszych inwestycji w tym segmencie mogą spowodować znaczne odpisy z tytułu strat, wpływając na koszty restrukturyzacji, a także zyski/straty z tytułu inwestycji kapitałowych, odsetek i innych.
 • Wpływ na wyniki firmy Intel mogą mieć niekorzystne warunki gospodarcze, społeczne, polityczne lub fizyczne/infrastrukturalne w krajach, w których działa Intel, jego klienci lub dostawcy, włączając w to konflikty militarne i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, katastrofy naturalne, zakłócenia w działaniu infrastruktury, problemy zdrowotne oraz wahania kursów walut.
 • Wpływ na wyniki Intela może mieć czas zakończenia transakcji przejęć i zbycia majątku.
 • Na wynikach firmy Intel mogą odbić się niekorzystne także usterki i błędy produktowe (odchylenia od opublikowanych danych technicznych) oraz kwestie sądowe i regulacyjne związane z własnością intelektualną, akcjonariatem, klientami, postępowaniami antymonopolowymi i innymi zagadnieniami, takimi jak kwestie sądowe i regulacyjne opisane w raportach składanych przez firmę Intel do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Niekorzystny wyrok mógłby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowania, nakładać zakaz produkcji bądź sprzedaży jednego lub większej liczby produktów, wykluczać określone praktyki biznesowe, co miałoby wpływ na nasza zdolność do projektowania produktów, bądź wymagać innego zadośćuczynienia, np. obowiązkowego licencjonowania własności intelektualnej.

Szczegółowe omówienie tych i innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki Intela znaleźć można w dokumentach składanych przez firmę Intel do SEC, w tym w raporcie na formularzu 10-K za kwartał zakończony 27 marca 2010 r.

Konferencja internetowa o wynikach

Intel przeprowadził publiczną konferencję internetową na stronie internetowej dla inwestorów pod adresem www.intc.com. Pod tym samym adresem znaleźć można nagranie konferencji oraz jej zapis w formacie dźwiękowym MP3.

Intel zamierza ogłosić swoje wyniki za trzeci kwartał 2010 r. we wtorek, 12 października 2010 r. Po udostępnieniu sprawozdania finansowego firma opublikuje także komentarz autorstwa Stacy J. Smith, wiceprezes i dyrektor finansowej. Zostanie on upubliczniony adresem www.intc.com/results.cfm. Publiczny webcast z konferencji telefonicznej poświęconej wynikom pojawi się o 14:30 czasu PDT na stronie www.intc.com.

Intel [NASDAQ:INTC], światowy lider w dziedzinie krzemowych innowacji, tworzy technologie, produkty i inicjatywy, które cały czas ulepszają sposób, w jaki ludzie pracują i żyją. Więcej informacji o firmie Intel można znaleźć pod adresem www.intel.com/pressroom oraz blogs.intel.com.

źródło/autor: Intel

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu