Pracodawcy RP domagają się zmniejszenia opłat wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej

Od 29 stycznia 2010 r., czyli od chwili wejścia w życie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przedsiębiorcy muszą mierzyć się z niekorzystnymi zasadami wnoszenia skarg i odwołań. Największym problemem po nowelizacji ustawy jest znaczny wzrost kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Eksperci Pracodawców RP podkreślali również, że rezygnacja z protestu z pewnością przyspieszy proces udzielania zamówień publicznych i jednocześnie wyeliminuje praktykę wnoszenia bezpodstawnych protestów. Z drugiej strony zarówno zamawiający jak i wykonawcy stracą prosty instrument, który pozwoliłby im reagować na oczywiste błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w rozstrzygnięciu przetargu.

– Konieczność odwołania do KIO, który stał się pierwszą instancją, wiąże się z koniecznością uiszczenia wysokiego wpisu – przypomina Marcin Walczak. Mimo zasadności wykrytych przez przedsiębiorców uchybień czy oczywistych błędów, w wielu przypadkach z powodów finansowych nie będą mogli skorzystać z przysługujących im środków ochrony prawnej. – W związku z tym opowiadamy się za znacznym obniżeniem wysokości opłat za wpis – dodaje Marcin Walczak.

Ekspert Pracodawców RP zwraca również uwagę na znaczny wzrost opłat za kwestionowanie orzeczeń KIO. W czasie obowiązywania poprzednich przepisów opłata od skargi wynosiła, niezależnie od wielkości przetargu, 3 tys. zł. Po nowelizacji przedsiębiorcy muszą być przygotowani na wydatek rzędu pięciokrotności wpisu od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. – Obawiamy się, że skarga stanie się narzędziem zarezerwowanym wyłącznie dla najbogatszych wykonawców, a dla większości mniejszych przedsiębiorstw oznaczać będzie zamknięcie możliwości zweryfikowania słuszności wyroku KIO przez sąd – podkreśla Marcin Walczak

Zdaniem eksperta Pracodawców RP oczywistym jest, że przyspieszenie postępowania, a tym samym usprawnienie procesu zamówienia, nie może się odbyć kosztem ograniczania konkurencji i eliminowania już na wstępie potencjalnej grupy wykonawców.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu