Polskim przedsiębiorcom potrzebny jest sprawny arbitraż

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na umieszczanie w zawieranych umowach tzw. zapisów na sąd polubowny – klauzul pozwalających im kierować ewentualne spory do arbitrażu. Pracodawcy RP popierają stosowanie tej formy rozstrzygania konfliktów biznesowych.

Widząc mankamenty w działaniu sądów powszechnych (długotrwałość toczącego się postępowania, stosunkowo wysokie koszty, brak specjalizacji sędziów w niektórych pozostających do rozstrzygnięcia rodzajach zagadnień) oraz niwelujące je sądownictwo polubowne, Pracodawcy RP nie tylko popierają stosowanie tej formy rozstrzygania sporów, lecz także aktywnie wspierają powstawanie regulacji prawnych służących rozwojowi arbitrażu.

– Zalety sądów polubownych są nie do przecenienia – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik. Zalicza do nich przede wszystkim szybkość postępowania, możliwość dokonania wyboru prawa właściwego dla rozstrzygnięcia danego sporu, możliwość doboru arbitrów zajmujących się sprawą, stosunkowo niskie koszty postępowania, czy wreszcie jego dyskrecję postrzeganą a contrario do zasady jawności wynikającej z Kodeksu postępowania cywilnego.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają te zalety, podążając za nurtem, który już od dłuższego czasu zauważalny jest za naszą zachodnią granicą, gdzie sądy arbitrażowe cieszą się ogromnym prestiżem i zaufaniem. Można tu wspomnieć o najsłynniejszych z nich: w Hadze i w Paryżu.

– Impulsem zachęcającym do stosowania tej alternatywnej metody rozstrzygania sporów jest najprościej ujmowany interes samych stron, które coraz częściej zdają sobie sprawę z kosztów ekonomicznych, które musi ponieść przedsiębiorca w związku z prowadzeniem postępowania przed sadem powszechnym – mówi Adam Kwaśnik.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu