Okrągły Stół Satelitarny

Wynikiem obrad Okrągłego Stołu Satelitarnego w kwestii implementacji technologii satelitarnej w Polsce jest powstanie „Grupy Roboczej Okrągłego Stołu Satelitarnego”, której zadaniem będzie stworzenie jednolitego przekazu i komunikacji z organizacjami rządowymi i samorządowymi. Efektem współpracy powinno być wykorzystanie technologii satelitarnej w programach wspierających likwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie całego kraju.

W dniu 6 lipca br. w hotelu Polonia w Warszawie, odbyło się spotkanie pt. Okrągły Stół Satelitarny. Celem wydarzenia było przedstawienie potencjału satelitarnego dostępu do Internetu i dyskusja nad możliwością promowania i wdrażania tej technologii na rynku polskim, a w szczególności na terenach niskozaludnionych. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Satelitarnych, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i Stowarzyszenia Klaster Technologii Kosmicznych. Spotkanie skierowane było do administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz firm z sektora operatorów satelitarnych.

Pierwsza część spotkania, zainaugurowana została wystąpieniem pani Aarti Holla – Maini Sekretarz Generalnej ESOA (European Satellite Operator’s Association). Pani Aarti Holla – Maini w swojej prezentacji przedstawiła dane dotyczące wykorzystania Internetu satelitarnego w Europie, koszty związane z wdrażaniem tej technologii oraz przykłady jej zastosowania w niektórych regionach europejskich. Jednocześnie zwróciła uwagę na użyteczność Internetu satelitarnego w zarządzaniu kryzysowym oraz jako łączność zapasową. Zwróciła uwagę na brak dostępu do Internetu w dużej części obszarów wiejskich spowodowany brakiem infrastruktury, która w przypadku Internetu satelitarnego składa się jedynie z anteny i modemu na jednego odbiorcę. Koszt takiego zestawu nie przekracza 500 euro. Następnie, swoje rozwiązania i propozycje przedstawili kolejno reprezentanci firm: Astra, Avanti Communications oraz Eutelsat. W trakcie prezentacji mówiono o korzyściach płynących z wdrożenia satelitarnego Internetu, takich jak: dostępność do e- usług, VoIP i IPTV. Podkreślono w obecnych ofertach internetu satelitarnego zryczałtowane opłaty i różnorodność pakietów, niskie koszty instalacji anten i modemów, łatwość obsługi, uzupełnienie, a nie konkurencję dla sieci naziemnych dla sieci naziemnych.

Druga część Okrągłego Stołu Satelitarnego poświęcona była otwartej dyskusji nad możliwościami, tendencjami i przyszłością Internetu satelitarnego w Polsce. Istotnym aspektem dyskusji było pytanie: jak wdrażać takie rozwiązania przy wsparciu funduszy europejskich w szczególności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 i 8.4 ? Należy podkreślić, że skuteczne wdrażanie rozwiązań Internetu satelitarnego może odbywać się nie tylko przy pomocy działań 8.3 i 8.4 POIG, ale również poprzez autonomiczne decyzje urzędników mających w swoich budżetach środki na zapewnienie Internetu szerokopasmowego.

Na podsumowanie całego wydarzenia składają się następujące konkluzje uczestników: „Należy tworzyć rozwiązania na poziomie krajowym (ustawodawstwo, wytyczne dla projektów)”. „W programie Innowacyjna Gospodarka 8.4 nie było dotychczas wskazanych technik satelitarnych jako dostępnych i punktowanych rozwiązań.” „MSWiA powinno określić kryteria, kiedy można korzystać z usług satelitarnych, aby w przyszłości nie kolidować z prawem. Wskazane jest tutaj powielenie zasad zastosowanych w projektach innych krajów członkowskich UE z zaadoptowaniem ich do krajowego rynku”. „Określenie ogólnych wskaźników, i dobór narzędzi do zapewnienia Internetu powinno zostawić się w gestii samorządów, a docelowo obywatela.” . „Potrzebna jest promocja rozwiązań satelitarnych, aby wzrosła świadomość obywateli. Nie bez znaczenia pozostaje edukacja wśród operatorów naziemnych. Musimy dokładnie przekazać jakie możliwości dają technologie łączności satelitarne, podkreślając, że mogą być one elementem wspierającym ww. operatorów oraz pozostałych, a nie wyłącznie konkurencją”.

Została utworzona Grupa Robocza Okrągłego Stołu Satelitarnego składająca się zarówno z operatorów komercyjnych, jak również z instytucji pozarządowych i podmiotów zainteresowanych korzyściami jakie niesie ze sobą technologia satelitarna. Grupa ma charakter otwarty. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa. Osobą kontaktową jest Tomasz Wątor, kierownik Działu Społeczeństwa Informacyjnego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Przekazano także szerokiej publiczności zaproszenie na Dni Technik Satelitarnych, które odbędą się w Warszawie w Złotych Tarasach pod hasłem „Odczarować kosmos” (pierwszy pełny tydzień października 2010).

Spotkanie moderowane było przez pana Tomasza Wątora kierownika Działu Społeczeństwa Informacyjnego Agencji Rozwoju Mazowsza i zarazem Prezesa Stowarzyszenia Klaster Technologii Kosmicznych.

źródło/autor: ARM

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu