Dokonano przydziału wszystkich oferowanych akcji TESGAS S.A.: redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła blisko 18%

  • by

TESGAS S.A., planująca przejście z NewConnect na główny rynek notowań warszawskiej Giełdy spółka oferująca usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych, oraz Wprowadzający dokonali przydziału wszystkich oferowanych akcji.

Łącznie inwestorom przydzielono 4.300.000 akcji. W trakcie procesu budowy księgi popytu inwestorzy instytucjonalni zgłosili duży popyt, który kilkukrotnie przewyższał liczbę zaoferowanych im akcji. W efekcie cena emisyjna została ustalona w górnej połowie przedziału cenowego. Średnia stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych – pomimo niesprzyjającej sytuacji na rynkach finansowych – wyniosła 17,9%.

Oferta publiczna TESGAS, która składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, osiągnęła wartość 62,4 mln zł brutto, z czego Spółka pozyskała środki w wysokości 58,0 mln zł brutto. Środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje, w tym przede wszystkim na nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia sp. z o.o., oraz na kapitał obrotowy. Debiut na rynku głównym GPW planowany jest około 20 lipca 2010 r.

Parametry oferty publicznej:

Oferta publiczna objęła 4.300.000 Akcji Oferowanych, w tym:

  • 4.000.000 zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych przez TESGAS w ramach publicznej subskrypcji,
  • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).

Oferta publiczna została podzielona na:

  • Transzę Indywidualną – obejmującą 650.000 Akcji Oferowanych
  • Transzę Instytucjonalną – obejmującą 3.650.000 Akcji Oferowanych
  • Przedział cenowy akcji TESGAS wyniósł od 12,50 do 15,50 zł, natomiast cena emisyjna została ustalona na poziomie 14,50 zł za jedną akcję.
  • Cele emisji to przede wszystkim akwizycje, w tym nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia sp. z o.o.
  • Udział nowych akcjonariuszy po ofercie publicznej będzie kształtował się na poziomie 53,1% w kapitale zakładowym i 36,9% w głosach (z uwzględnieniem akcji, które zostaną wyemitowane w ramach programu motywacyjnego).
  • Doradcą finansowym TESGAS jest Bank Zachodni WBK S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. pełnił rolę oferującego, doradcą prawnym jest Gessel, Koziorowski Spółka Komandytowa, a biegłym rewidentem Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

„Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania inwestorów akcjami TESGAS w trakcie oferty publicznej. Cieszymy się, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili naszą Spółkę i jej strategię rozwoju. Ustalona cena jest w pełni satysfakcjonującą dla Spółki i Wprowadzającego oraz w naszym przekonaniu, jest również atrakcyjna dla inwestorów, którzy będą mogli uczestniczyć we wzroście wartości TESGAS w kolejnych latach” – powiedział Włodzimierz Kocik, prezes Zarządu TESGAS S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu