ZWZA Alterco zatwierdziło prywatną emisję akcji

Alterco – integrator rynku nieruchomości, doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2010 roku przeprowadzi w II półroczu 2010 roku prywatną emisję akcji serii D. ZWZA zatwierdziło również sprawozdania zarządu Alterco z działalności za rok 2009, udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za 2009 rok na kapitał zapasowy spółki. Podczas obrad powołano również pana Sanjaya Chandulala Kantarię na członka RN.

Celem prywatnej subskrypcji akcji serii D bez prawa poboru jest pozyskanie środków finansowych, które umożliwią Grupie Alterco nie tylko istotne zwiększenie wartości, ale zapewnią jej również dynamiczny rozwój w branży oraz ugruntują pozycję Grupy jako znaczącego w Polsce integratora rynku nieruchomości.

„Nasi akcjonariusze podjęli bardzo ważną decyzję, jaką bez wątpienia jest prywatna emisja akcji. Podniesienie kapitału zakładowego spółki daje nam możliwość dynamicznego rozwoju i jednocześnie uplasowania Alterco wśród liczących się podmiotów na rynku kapitałowym. Wierzymy, że udana emisja będzie strategicznym posunięciem budującym naszą stabilną pozycję i pozwoli tym samym spełnić ambitne oczekiwania inwestorów” – powiedział Zbigniew Zuzelski, prezes zarządu Grupy Alterco.

W czerwcu 2010 roku Alterco rozbudował strukturę akcjonariatu. Dzięki transakcjom wniesienia nieruchomości, zaplanowanym i przeprowadzonym przez inwestora strategicznego Stoneshore Consultants Ltd., spółka pozyskała nowych akcjonariuszy i jednocześnie inwestora finansowego – fundusze Grupy Idea TFI, które nabyły 9,27% akcji. Z kolei Logistics Service objął pakiet 7,1% akcji.

Zrealizowana z sukcesem sprzedaż akcji miała na celu wzmocnienie akcjonariatu Alterco i tym samym rozbudowę portfela inwestycji realizowanych przez Grupę, zwiększenie dynamiki jej rozwoju, a w rezultacie wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Alterco na rynku nieruchomości.

Alterco dąży do maksymalnego wykorzystania potencjału krajowego rynku i jednocześnie rozwoju branży nieruchomości w Polsce. Grupa zamierza osiągnąć te cele bazując na posiadanym doświadczeniu w realizacji trudnych projektów deweloperskich, wymagających obszernej wiedzy z zakresu prawa i finansów oraz znajomości procedur budowlanych i sprzedażowych, a także obowiązujących przepisów administracyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu