Niebezpieczny zapis w projekcie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

Zdaniem Pracodawców RP w projekcie zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znalazła się groźna dla podatników propozycja.

Projektodawca chce wprowadzić regulację, na skutek której do przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego miałoby dochodzić w wyniku wezwania do zapłaty podatku.

– Instytucja przedawnienia jest rodzajem swoistego wyrównania szans pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym. Pozwala ona uniknąć sytuacji, w której zobowiązanie, którego realizacji organy skarbowe nie dochodzą w wyznaczonym przez ustawodawcę czasie, po jego upływie nie będzie mogło być skutecznie egzekwowane – przypominają eksperci Pracodawców RP. Prowadzi to do okresowego oczyszczania systemu z zaległości oraz – przede wszystkim – daje poczucie bezpieczeństwa podatnikom, którzy nie są zaskakiwani wszczęciem postępowania po wielu latach od powstania zobowiązania podatkowego. Oczywiście organy skarbowe mogą podejmować czynności zmierzające do przerwania biegu terminu przedawnienia, ale musi się to wiązać z wykazaniem realnego zaangażowania, zmierzającego do zaspokojenia żądania.

Zdaniem Pracodawców RP nadanie instytucji przedawnienia kształtu zaproponowanego w projekcie założeń MF wypacza sens tej instytucji, gdyż samo wezwanie do zapłaty nie zmierza bezpośrednio do osiągnięcia skutku, o którym była mowa wyżej, a w praktyce może okazać się wygodnym dla organów skarbowych, a będącym utrapieniem dla podatników sposobem na wydłużenie ponad granice racjonalności czasu, w którym podatnicy będą pozostawali w stanie niepewności.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż pomimo zapewnień MF, że niezbędne jest wprowadzenie ustawowego ograniczenia w stosowaniu tego środka egzekucyjnego – co wskazuje na to, że MF dostrzega opisany powyżej problem – brak jest konkretnych propozycji rozwiązań legislacyjnych, które moderowałyby nową regulację prawną.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu