Komunikat Prokom Investments w sprawie wypowiedzi syndyka upadłej telewizji familijnej

W związku z wypowiedziami Syndyka masy upadłej Telewizji Familijnej przytoczonymi w dzisiejszych artykułach Parkietu („Prokom zagłosuje na WZA Petrolinvestu i Polnordu”) i Pulsu Biznesu („Ryszard Krauze kontratakuje”), Prokom Investments S.A. informuje, że:

  1. Zgodnie z informacjami, jakie Prokom przedstawił w dniu wczorajszym, komornik na zlecenie Syndyka nie zajął żadnych istotnych aktywów Spółki, w tym akcji spółek giełdowych oraz należności z tytułu dywidend.
  2. Nieprawdziwe są informacje Syndyka na temat skutków wczorajszej decyzji Sądu Okręgowego w Gdańsku o zawieszeniu egzekucji. Wbrew opiniom Syndyka, w czasie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z prawem, niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek czynności egzekucyjnych przez komornika. Wyrażone przez Syndyka zdanie w tej materii stoi w całkowitej sprzeczności z wykładnią prawa mającą oparcie w aktualnym orzecznictwie sądowym, w tym Sądu Najwyższego. Stosowanie praktyki sugerowanej przez Syndyka podważałoby podstawowy sens instytucji zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
  3. Nieprawdziwe są również informacje Syndyka wskazujące na to by powództwo przeciwegzekucyjne Prokomu miał rozpatrzyć nie sąd w Gdańsku, ale w Warszawie, gdyż tam do 2003 r. mieściła się siedziba upadłej Telewizji Familijnej. Wbrew twierdzeniom Syndyka, powództwo Prokomu zostało złożone zgodnie z właściwością określoną w przepisach postępowania cywilnego, czego najlepszym dowodem jest wydane w dniu wczorajszym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (IX Wydział Gospodarczy) postanowienia o zawieszeniu prowadzonej wobec Prokom egzekucji. Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie procedurą, sądy z urzędu badają swoją właściwość tzn. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekazuje sprawę sądowi właściwemu. Wyrażamy zdumienie, że Syndyk usiłuje być podmiotem, który próbuje orzekać, jaki sąd jest właściwy w tej sprawie.

Prokom ponownie wskazuje, że działania podejmowane w obecnej formie przez Syndyka masy upadłej Telewizji Familijnej, są nieuzasadnione i narażają Spółkę oraz jej akcjonariuszy na niepowetowaną szkodę. Z uwagi na przedmiot i zakres działalności Prokom Investments S.A., szkody, do jakich mogą doprowadzić niewłaściwe działania Syndyka, mogą okazać się niewspółmierne w stosunku do wysokości spornej kwoty. W związku z tym Prokom podejmie kroki prawne skutecznie zabezpieczające interes Spółki i jej akcjonariuszy.

źródło/autor: Prokom Investments

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu