Eurokody w projektach budowlanych

Podstawą wykonania każdego projektu budowlanego budynku powinny być normy podające zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. Źródłem informacji o normach stosowanych obowiązkowo jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawiera ono szczegółową listę przede wszystkim Polskich Norm, mających znaczenie dla poprawności wykonania projektu budowlanego w świetle przepisów polskiego prawa budowlanego.

Jednak od kilku lat ma miejsce proces wdrażania Norm Europejskich do polskiego porządku prawnego, podyktowany między innymi potrzebą zapewnienia zgodności standardów stawianych obiektom budowlanym i ich konstrukcji z podstawowymi wymaganiami unijnego prawodawstwa (chodzi tutaj o Dyrektywę Rady 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, gdzie jednymi z głównych kryteriów była nośność i stateczność oraz bezpieczeństwo pożarowe).

Te Normy Europejskie (zwane też Eurokodami) składają się z 9 specjalistycznych pakietów, uporządkowanych tematycznie, obejmujących takie zagadnienia jak: oddziaływanie na konstrukcję, projektowanie konstrukcji z betonu, konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, drewnianych, murowych, projektowanie geotechniczne, projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom oraz projektowanie konstrukcji aluminiowych.

– Starając się w dużym uproszczeniu scharakteryzować Eurokody, trzeba powiedzieć, że stanowią one zestaw najbardziej zaawansowanych zasad projektowania konstrukcji na świecie. Są przejrzystym źródłem metod projektowania, uwzględniających innowacje w projektowaniu konstrukcji. – mówi Anna Macina specjalista ds. marketingu firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. – Ponadto zwiększają one możliwość wymiany handlowej wyrobów konstrukcyjnych i usług inżynierskich na rynku europejskim i światowym. Dlatego tak ważne jest skuteczne wdrożenie systemu tych norm, co wymaga wspólnego wysiłku i ścisłej współpracy takich uczestników rynku budowlanego jak przedstawiciele władz krajowych, krajowych instytucji normalizacyjnych, stowarzyszenia branżowe, środowisko akademickie czy przedstawiciele przemysłu.

Ważne jest to, że do końca 2010 roku wszelkie normy krajowe sprzeczne z Eurokodami powinny zostać wycofane. Zaś jedna z dróg ich wdrożenia polega na nadaniu danej Normie Europejskiej statusu normy krajowej.

źródło/autor: ARCHETON

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu