Prokom Investments w związku z dzisiejszym artykułem Pulsu Biznesu

W związku z dzisiejszym artykułem Pulsu Biznesu pt. „Komornik puka do Prokomu”, Prokom Investments S.A. informuje, że nieprawdziwe są informacje by w wyniku działań Syndyka upadłej Telewizji Familijnej zostały zajęte jakiekolwiek istotne aktywa należące do Prokomu, w tym akcje spółek giełdowych. Działania Syndyka masy upadłościowej Telewizji Familijnej odbieramy jako nieuzasadnione na obecnym etapie postępowania sądowego i mogące wywołać szkodę niewspółmierną w stosunku do wysokości spornej kwoty. Prokom podejmie kroki prawne skutecznie zabezpieczające jego interes.

Prokom posiada aktywa umożliwiające zapłatę wierzytelności dochodzonych przez Syndyka upadłej Telewizji Familijnej. Bazując jednak na dotychczasowym przebiegu postępowania sądowego, Prokom ma uzasadnione przekonanie, że w sytuacji wpłacenia tych pieniędzy i uzyskania przez Prokom w późniejszym okresie korzystnego ostatecznego wyroku sądowego, środki te nigdy nie zostaną odzyskane.

Przekonanie Zarządu Prokomu o słuszności podjętej decyzji jest tym bardziej uzasadnione, że spór z Telewizją Familijną, prowadzony od niemalże 10 lat w 9 postępowaniach sądowych w różnych instancjach, w aż 6 przypadkach skończył się rozstrzygnięciami korzystnymi dla Prokomu.

Kierując się logiką ostatniego wyroku sądu trzeba uznać, że skoro Prokom był zobowiązany objąć obligacje Telewizji Familijnej, to Telewizja Familijna zgodnie z obowiązującym prawem powinna wykupić swoje obligacje od Prokomu. W związku z tym Prokom dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności i obecnie to Syndyk upadłej Telewizji Familijnej ma zobowiązanie do zwrotu Prokomowi kwoty 1.773.070,96 zł. W związku z powyższym, działania podejmowane przez Syndyka są w przekonaniu zarządu Prokomu nieuprawnione wobec skutecznego rozliczenia powyższych wierzytelności.

Zarząd Prokom Investments S.A. oświadcza, że sytuacja finansowa Prokomu jest stabilna i pozostaje bez wpływu na sytuację spółek giełdowych, których Prokom jest strategicznym akcjonariuszem. Zarząd Prokomu, w opisywanej powyżej sprawie nie mógł postąpić inaczej bez narażenia się na zarzut działania na szkodę spółki.

Sprawy sądowe dotyczące obligacji Telewizji Familijnej, jakie miał objąć Prokom toczą się już od niemal 10 lat.

Pierwszą istotną decyzją w tej sprawie był nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 6.06.2002 r., na mocy którego zasądzono od Prokom na rzecz Telewizji Familijnej kwotę 28.485.913,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1.04.2002 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w wysokości 49.015,00 zł. Prokom zaskarżył tę decyzję argumentując, że na początku 2002 r. Prokom nie mógł objąć 260 obligacji Telewizji Familijnej po 100 tys. zł każda, za łączną cenę 26 mln zł, gdyż nigdy nie otrzymał zawiadomienia do objęcia tych obligacji, a obligacje nigdy nie zostały wyemitowane.

W 2004 roku, na skutek apelacji Prokomu nakaz zapłaty z 6.06.2002 r. został uchylony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i sprawa została przekazana Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 14.02.2005 r. uchylił nakaz zapłaty w całości i powództwo Syndyka oddalił.

W dniu 29.11.2005 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił kolejną apelację tym razem Syndyka wydając wyrok korzystny dla Prokomu. Od tego wyroku Syndyk wniósł kasację. Wyrokiem z dnia 26.10. 2006 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania, z zaleceniem przesłuchania zgłoszonych przez Syndyka świadków. W dniu 13.02. 2007 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, na mocy którego uchylił wyrok Sądu Okręgowego z dnia 14.02. 2005 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temuż sądowi.

W dniu 18.05.2009 r. Sąd Okręgowy wydał wyrok, na mocy którego ponownie uchylił nakaz zapłaty zasądzający od Prokomu wyżej wskazaną należność. Syndyk wniósł apelację.

Powyższe wyroki sądów – wydawane w okresie ostatnich 8 lat – potwierdzały argumentację prawną Prokomu. Jednak w dniu 15.06.2010 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, zupełnie nieoczekiwanie i w całkowitej sprzeczności z dotychczasową linią orzecznictwa sądów w tej sprawie, prawomocnie zmienił wyrok Sądu Okręgowego uchylający nakaz zapłaty z dnia 6.06.2002 r., oddalający powództwo o zapłatę ceny emisyjnej za obligacje Telewizji Familijnej. W tej sytuacji Syndyk Masy upadłościowej spółki Telewizja Familijna uzyskał tytuł egzekucyjny do kwoty 28.485.913,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2002 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w wysokości 49.015,00 zł. Na dzień wydania wyroku, czyli 15.06. br., odsetki wynosiły 29.969.327,12 zł, a łączna suma do zapłaty wynosiła 58.504.255,54 zł. W dniu 21.06.2010 r. z upoważnienia Syndyka czynności egzekucyjne rozpoczął komornik.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznając w prawomocnym wyroku z dnia 15.06.2010 r., że Prokom jednak objął obligacje, doprowadził do sytuacji, w której – zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem – Zarząd Prokomu musiał potrącić należności wobec upadłej Telewizji Familijnej. Sąd ustalając bowiem obowiązek zapłaty za przedmiotowe obligacje ustalił tym samym roszczenie Prokomu o wykup tych obligacji wraz z odsetkami. W dniu 24.06.2010 r. o potrąceniu należności został pisemnie – w formie aktu notarialnego – poinformowany syndyk upadłej Telewizji Familijnej oraz komornik (skan z podpisem Syndyka potwierdzający odbiór tego dokumentu w załączeniu).

Termin wykupu przez Telewizję Familijną obligacji został ustalony na dzień 12.03.2005 r. a kwota, jaką Telewizja Familijna była zobowiązana uiścić za obligacje wynosi 26.000.000 zł do czego doliczyć należy odsetki obligacyjne w wysokości 9.118.759,12 zł.

Do potrącenia Prokom przedstawił całkowitą sumę wierzytelności wobec upadłego, a więc 35.118.759,18 zł wraz z odsetkami wyliczonymi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz prawa upadłościowego, co daje kwotę wyższą od wnioskowanej przez Syndyka masy upadłościowej spółki Telewizja Familijna.

Ze względu na fakt, iż roszczenie Prokomu przewyższało roszczenia Telewizji Familijnej S.A. w upadłości, doszło do prawnie skutecznej kompensacji roszczeń, w której rezultacie roszczenia Telewizji Familijnej wobec Prokom wygasły w całości zaś Prokom przysługuje wobec Telewizji Familijnej roszczenie w wysokości 1.773.070,96 zł.

źródło/autor: Prokom Investments

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu