Komunikat Prokom Investments w sprawie potrącenia należności wobec upadłej spółki Telewizja Familijna S.A.

Prokom Investments S.A. (Prokom) informuje, że w dniu 24 czerwca 2010 roku dokonał potrącenia należności wobec upadłej spółki Telewizja Familijna S.A (Telewizja Familijna). Należność powstała w wyniku objęcia emisji obligacji Telewizji Familijnej przez Prokom w lipcu 2001 roku i nie została opłacona ze względu na pogarszający się stan finansowy spółki Telewizja Familijna.

W dniu 15 czerwca 2010 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem potwierdził fakt objęcia w roku 2001 obligacji przez Prokom, co otworzyło drogę do potrącenia należności.

Przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu było ustalenie kwestii obowiązku zapłaty za przyznane w roku 2001 obligacje. Sąd ustalając obowiązek zapłaty za przedmiotowe obligacje ustalił tym samym roszczenie Prokomu o wykup tych obligacji wraz z odsetkami.

Ze względu na upadłość Telewizji Familijnej, dniem wymagalności obligacji oraz oprocentowania od nich, na podstawie mającego w niniejszej sprawie zastosowanie art. 32 Rozporządzenia Prezydenta RP – prawo upadłościowe, jest dzień upadłości tj. 8 kwietnia 2003 roku. Podobnie również wskazują przepisy obecnie obowiązującego prawa upadłościowego.

Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 12 marca 2005 r. a kwota, jaką Telewizja Familijna była zobowiązana uiścić za obligacje wynosi 26 000 000 zł do czego doliczyć należy odsetki obligacyjne wyliczone według algorytmu określonego w umowie w wysokości 9.118.759,12 zł.

Do potrącenia Prokom przedstawił (zgodnie z art. 34 par. 2 Rozporządzenia Prezydenta PrUp) całkowitą sumę wierzytelności wobec upadłego, a więc 35.118.759,18 zł wraz z odsetkami wyliczonymi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz prawa upadłościowego, co daje kwotę wyższą od wnioskowanej przez Syndyka masy upadłościowej spółki Telewizja Familijna.

Tym samym Prokom podjął skuteczne działania zabezpieczające przed egzekucją nakazu zapłaty z dnia 6 czerwca 2002 r. Ze względu na fakt, iż roszczenie Prokomu przewyższało roszczenia Telewizji Familijnej S.A. w upadłości, doszło do prawnie skutecznej kompensacji roszczeń, w której rezultacie roszczenia Telewizji Familijnej wobec Prokom wygasły w całości zaś Prokom przysługuje wobec Telewizji Familijnej roszczenie w wysokości 1.773.070,96 zł.

Bartosz Jałowiecki

dyrektor do spraw komunikacji

Prokom Investments S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu