Citi Handlowy płaci sowitą dywidendę za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (WZ) 28 czerwca br. zdecydowało o wypłaceniu dywidendy z zysku za 2009 rok. Kwota wypłacanej dywidendy stanowi blisko 94% zysku netto Banku za 2009 rok. Na wypłatę dywidendy WZ postanowiło przeznaczyć kwotę 492 586 692,00 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 3 złote 77 groszy. Liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 130 659 600 szt.

„Cieszę się, że podsumowując z moimi akcjonariuszami rok 2009, mogłem przedstawić dobre wyniki Banku oraz zarekomendować wypłatę dywidendy. Decyzja Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy to potwierdzenie, że Citi Handlowy nawet w czasie kryzysu był bankiem stabilnym i zyskownym, i spełnia obietnice wobec akcjonariuszy” – powiedział Sławomir S. Sikora.

Jednocześnie WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 lipca 2010 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2010 roku (termin wypłaty dywidendy).

Realizując porządek obrad Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego z jej działalności za okres od dnia odbycia ostatniego Walnego Zgromadzenia w 2009 roku do dnia Walnego Zgromadzenia w roku 2010, zawierające również wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2009 rok.

Walne Zgromadzenie Banku Handlowego rozpatrzyło i zatwierdziło także sprawozdanie z działalności oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego S.A. w 2009 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie udzieliło również członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Handlowego absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

źródło/autor: Citi Handlowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu