Dobre przepisy pomogą zwalczać skutki powodzi

Tagi:

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. Projekt zawiera szereg systemowych rozwiązań gwarantujących zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie działań mających na celu usunięcie skutków powodzi.

Za jedne z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych w projekcie należy uznać wprowadzenie terminu, w jakim urzędnicy powinni załatwiać sprawy związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, jak również wprowadzenie możliwości udzielania przez sąd grzywny organowi, u którego stwierdzono bezczynność. Zdaniem KIG, za pozytywne rozwiązanie uznać należy również wprowadzenie szerokiej definicji podmiotów poszkodowanych, wśród których poza osobami fizycznymi znalazły się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

KIG pozytywnie ocenia również zmiany w możliwości wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Krajowa Izba Gospodarcza postuluje wprowadzenie do ustawy możliwości rozszerzenia katalogu przedsiębiorców, którzy mogą się ubiegać o refundację środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia pracownikom za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w związku z powodzią, na wszystkie podmioty, które zgłoszą potrzebę uzyskania tego typu wsparcia. W ocenie KIG, zapis art. 22 w zakresie zdefiniowania kategorii pracodawcy, który może ubiegać się o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP może budzić wątpliwości interpretacyjne. Zawężenie kategorii pracodawców do grupy podmiotów, które z uwagi na powódź „przejściowo zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyły jej prowadzenie” ograniczy możliwość ubiegania się o pomoc tych przedsiębiorców, którzy odnieśli szkodę, ale ograniczyli działalność w mniejszym zakresie, ponieważ np. mają zakłady produkcyjne w kilku miejscach.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu