Zmiany we władzach Petrolinvestu

Podczas posiedzenia w dniu 9 czerwca 2010 roku, Rada Nadzorcza Petrolinvestu powołała pana Marka Pietruszewskiego na Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie panowie Paweł Gricuk oraz Marcin Balicki poinformowali członków Rady o zamiarze nie ubiegania się o powołanie na kolejną kadencję Zarządu Petrolinvestu. Pokierują oni Spółką do dnia 30 czerwca, czyli do dnia zakończenia kadencji Zarządu. Rada Nadzorcza Petrolinvestu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Franciszka Kroka – Dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego w Petrolinveście od 2006 roku – na Prokurenta Spółki. Ponadto, zwołane na wniosek Prokom Investments S.A. na 25 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ma rozszerzyć skład Rady Nadzorczej Petrolivestu o wiceprezesów Prokomu panów Andre Sparka i Rafała Juszczaka.

Nowi przedstawiciele władz Petrolinvestu mają wieloletnie doświadczenie w branży paliwowej i energetycznej. Marek Pietruszewski był między innymi Dyrektorem ds. finansowych w spółce LOTOS Paliwa. Pracował także w KPMG i JP Morgan.

– Otrzymując propozycję objęcia funkcji Członka Zarządu Petrolinvestu nie wahałem się ani przez chwilę. Pozyskanie przez nią partnerów w postaci koncernu TOTAL oraz EBOiR, świadczy, że Spółka jest na dobrej drodze do realizacji postawionych przed nią celów – powiedział Marek Pietruszewski.

Nowy prokurent Petrolinvestu, Franciszek Krok to były wiceprezes PGNiG, związany z Petrolinvestem od 2006 roku i odpowiadający za nadzór właścicielski nad spółkami w Kazachstanie. Franciszek Krok od lat związany jest z branżą paliwową i posiada ogromne doświadczenie w tej branży obejmujące obszary związane z wydobyciem i eksportem gazu ziemnego i ropy naftowej w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie oraz Uzbekistanie.

– Z Petrolinvestem związany jestem od 2006 r., od czasu rozpoczęcia inwestycji poszukiwawczo-wydobywczej w Kazachstanie. Dzięki wykonanym pracom i ogromnym nakładom inwestycyjnym udało nam się określić zasoby perspektywiczne naszych koncesji na poziomie 2 mld baryłek, co zostało również potwierdzone przez renomowanego niezależnego eksperta. To wieki sukces Petrolinvestu. Prowadzenie relacji biznesowych w Kazachstanie to dla mnie nie nowość, gdyż dobrze znam realia tego kraju. – powiedział Franciszek Krok.

Jednocześnie Paweł Gricuk, prezes Petrolinvestu oraz Marcin Balicki, wiceprezes Petrolinvestu poinformowali Radę Nadzorczą, że nie będą ubiegali się o przedłużenie kończącej się 30 czerwca kadencji i przekazali Radzie Nadzorczej „List do akcjonariuszy” będący załącznikiem do niniejszego komunikatu.

– Petrolinvest ma za sobą najtrudniejszy okres – organizację spółki poszukiwawczo-wydobywczej. Paweł Gricuk i Marcin Balicki wykonali gigantyczne zadanie, pracując pomiędzy Gdynią, Warszawą, Londynem, Nowym Jorkiem i Astaną. Myślę z szacunkiem o ich merytorycznej kompetencji i tak ogromnym zaangażowaniu. Cieszę się, że Paweł Gricuk i Marcin Balicki deklarują, że będą dalej służyć Spółce swoją wiedzą i doświadczeniem – powiedział Ryszard Krauze, Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrolinvestu.

W ocenie Rady Nadzorczej Petrolinvestu głównym celem dla Spółki jest powtórzenie modelu współpracy, jaki realizowany jest z koncernem TOTAL w ramach koncesji OTG, na pozostałych koncesjach Spółki. Negocjacje z silnym branżowym partnerem dla koncesji EMBA są już bardzo zaawansowane. W realizacji takiego modelu funkcjonowania Petrolinvestu niezbędne są dobre relacje z partnerami branżowymi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Tę współpracę zainicjował Paweł Gricuk. Nowi członkowie Rady Nadzorczej Petrolinvestu Andre Spark oraz Rafał Juszczak – wiceprezesi Prokomu z ogromnym doświadczeniem wyniesionym z pracy w instytucjach finansowych – będą silnym wsparciem dla Petrolinvestu i powinni skutecznie rozwinąć tę współpracę.

Obok eksploatacji dotychczasowych koncesji, strategicznym zadaniem dla Petrolinvestu jest również akwizycja pól naftowych, na których prowadzona już jest działalność wydobywcza. W tym zakresie prowadzone są negocjacje. Bardzo istotną rolę pełnią w tym przedsięwzięciu międzynarodowe banki inwestycyjne doradzające Petrolinvestowi, które biorą na siebie ciężar merytorycznej oceny i rekomendacji tych projektów.

W opinii Rady Nadzorczej ważnym elementem strategii Petrolinvestu jest również rozwój handlu gazem LPG oraz innymi produktami ropopochodnymi, które generować będą w krótkim czasie dodatni cash-flow dla Petrolinvestu. W celu realizacji tego zadania niedawno na Prezesa Zarządu Petrolinvest Gaz S.A. powołany został Roman Niewiadomski, który posiada 5-letnie doświadczenie w handlu ropą i produktami ropopochodnymi w Rosji, 12-letnie doświadczenie na stanowiskach dyrektora finansowego w międzynarodowych spółkach wydobywających ropę naftową i gaz na terenie Federacji Rosyjskiej.

Rada Nadzorcza odnotowała fakt, iż Prokom Investments od początku działalności Petrolinvestu ponosi główną odpowiedzialność za rozwój Spółki. W ostatnich latach Prokom zainwestował w Petrolinvest ponad 400 mln zł, zagwarantował kredyty w wysokości 300 mln zł a dodatkowo – od marca tego roku – udostępnił Spółce ponad 200 mln zł. W najbliższym czasie kwota ta ulegnie dalszemu zwiększeniu.

Rada Nadzorcza przyjęła z satysfakcją, że Grupa Prokom przejęła prawa, jakie wcześniej przysługiwały amerykańskim funduszom Kingsbrook Opportunities Master Fund i Iroquis Master Fund do objęcia obligacji zamiennych i warrantów Petrolinvestu. Przejęcie przez Prokom na korzystniejszych dla Petrolinvestu warunkach praw funduszy Kingsbrook i Iroquis znacznie ułatwi i przyspieszy dostęp Petrolinvestu do finansowania dostosowanego do jego potrzeb.

Prokom deleguje do Petrolinvestu ludzi o wysokich kompetencjach do kierowania i nadzorowania tym przedsięwzięciem. Sprawowanie nadzoru w Spółce przez osoby z tak bogatym doświadczeniem, jak Andre Spark i Rafał Juszczak ma przyczynić się do zdynamizowania realizowanej przez Petrolinvest strategii. Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrolinvest zamierzam w najbliższym czasie zwiększyć swoje zaangażowanie w nadzór nad Spółką oraz jej rozwój zgodnie z przyjętą strategią – powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Krauze.

Nowe osoby we władzach Petrolinvestu

Andre Spark (43 lat) jest Wiceprezesem Zarządu Prokom Investments S.A. W poprzednich latach Andre Spark pełnił funkcję Senior Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Londynie, był dyrektorem w Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd w Londynie oraz był Wiceprezesem Zarządu Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. (biuro maklerskie, które było liderem IPO dla spółek Agora SA, Prokom Software S.A. i Bank Pekao S.A.). W przeszłości Pan Andre Spark pełnił także funkcję Członka Zarządu Prokom Investments S.A. Karierę zawodową rozpoczął jako radca prawny w kancelarii Cravath, Swaine & Moore w Nowym Jorku. Jest absolwentem Cornell University (ekonomia), Harvard University (filozofia) i University of Michigan (doktor prawa).

Rafał Juszczak (40 lat) jest Wiceprezesem Zarządu Prokom Investments S.A., gdzie odpowiada za kontakty z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, nadzór nad spółkami giełdowymi z Grupy Prokom oraz za działania z zakresu fuzji i przejęć. Przez ostatnie dwa lata był prezesem First Ukrainian International Bank (FUIB) w Kijowie. Jako prezes FUIB z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację długów banku sięgających 500 mln USD. W latach 2005-2008 Rafał Juszczak był związany z największym polskim bankiem PKO BP, jako dyrektor zarządzający w pionie bankowości korporacyjnej, Członek Zarządu a następnie Prezes Zarządu (2007 r.). Wcześniej pracował w warszawskim oddziale Societe Generale, a następnie w Banku Handlowym/Citibank, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych oraz zajmował się połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska. W 2001 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. W dalszej kolejności kierował Departamentem

Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 r. został szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (historia), w 1996 r. uzyskał tytuł Mastère Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen.

Marek Pietruszewski (40 lat) w 1996 roku ukończył Politechnikę Lubelską, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki. W roku 1997 uzyskał dyplom Mastere EDHEC (Ecole Des Hautes Etudes Commercialles), w roku 1999 uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Bristol i Ecole Nationale des Ponts et Chaussees. W 2005 roku ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w lutym 1996 r. w Daewoo Motor Polska w Lublinie. W latach 1996-2000 pracował w firmie audytorskiej KPMG, w latach 2000-2001 pracował dla JP Morgan, w zespole fuzji i przejęć. W grudniu 2001 roku przeszedł do branży paliwowej rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora finansowego w Preem Polska, gdzie był członkiem zespołu przygotowującego restrukturyzację i dezinwestycję spółki. Od 2003 roku pracował w Grupie LOTOS pełniąc funkcję dyrektora finansowego w LOTOS Partner a następnie w LOTOS Paliwa. Podczas pracy w Preem i LOTOS brał udział w kilku restrukturyzacjach działalności, wprowadził fakturowanie elektroniczne, kierował wdrożeniem systemów elektronicznej wymiany danych oraz systemu SAP.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest Gaz, a także Wiceprezesem Zarządu i CFO w Occidental Resources, Inc.

Franciszek Krok (55 lat) jest absolwentem Moskiewskiego Instytutu Energetycznego, gdzie ukończył studia magisterskie i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Ponadto zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także tytuł dyplomowanego pracownika bankowego.

Franciszek Krok posiada dużą wiedzę i doświadczenie na temat biznesowych realiów byłych republik radzieckich. W latach 1989-1995 pełnił następujące funkcje: Radcy w stałym przedstawicielstwie Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Zastępcy Stałego przedstawiciela Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Radcy ds. handlowych w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP w Moskwie, a następnie pełnił obowiązki Kierownika Biura Radcy Handlowego. Od 1995 do 2003 roku pracował w BRE Bank S.A. jako Naczelnik, a następnie Wicedyrektor Departamentu Instytucji Finansowych. Od 7 sierpnia 2003 r. do 3 marca 2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. handlu i marketingu. W latach 2005-2006 Członek, a następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ S.A. (system gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia). Od grudnia 2006 roku zatrudniony w Spółce jako pełnomocnik zarządu i dyrektor d.s nadzoru właścicielskiego i wiceprezes zarządu ds. finansowych w Occidental Resources, Inc, a od maja 2010 roku – prezes zarządu Occidental Resources oraz członek rady dyrektorów SIGNA ENTERPRISES Ltd. Od 2007 roku – członek zarządu i dyrektor finansowy EMBA JUG NEFT LLP i Company PROFIT LLP.

źródło/autor: Petrolinvestu

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu