Polskie dane po raz pierwszy w międzynarodowym badaniu The Blanchard Corporate Issues

Firma szkoleniowa The Blanchard Companies opublikowała raport dotyczący wyników badań przeprowadzonych wśród prawie 1900 osób na stanowiskach kierowniczych w tym menedżerów liniowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami w firmach na całym świecie. Pytania dotyczyły prognoz na 2010 rok i wpływu sytuacji ekonomicznej na sposób prowadzenia polityki kadrowej. Po raz pierwszy w historii badań do raportu dołączono również dane pochodzące z Polski. W badaniu wzięło udział 119 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Autorem analizy i komentarza do wyników uzyskanych w polskiej wersji jest Aleksander Drzewiecki, prezes firmy szkoleniowo – doradczej House of Skills.

Respondenci zostali poproszeni o wypowiedzi w obszarze następujących zagadnień: przewidywań dotyczących stanu gospodarki w 2010 r., oczekiwanego poziomu wydatków na szkolenia i rozwój, planowanych metody szkolenia i rozwoju pracowników, głównych wyzwań biznesowych, głównych wyzwań w obszarze przywództwa i zarządzania oraz potrzeb biznesowych w zakresie rozwoju liderów.

Przewidywania polskich przedsiębiorców dotyczące stanu gospodarki w roku 2010 cechuje większa ostrożność niż uczestników badań z pozostałych krajów. Może to wynikać z odmiennego sposobu doświadczania kryzysu gospodarczego w różnych krajach. W Polsce mieliśmy do czynienia jedynie ze spowolnieniem wzrostu ekonomicznego, a w większości badanych krajów ze spadkiem PKB od kilku do kilkunastu procent.

Jednak jak pokazuje raport, prognozy odnośnie stanu gospodarki w 2010 r. nie przekładają się jednak bezpośrednio na planowany poziom wydatków na szkolenia i rozwój pracowników w firmach. Polscy respondenci zakładają nieco niższe wydatki na szkolenia w roku 2010 niż 2009. Może być to skutkiem funkcjonowania w Polsce Europejskiego Funduszu Społecznego (badanie nie uwzględnia budżetów całkowitych, a jedynie wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwa).

Jednym z zaskakujących wyników badań jest decyzja polskich przedstawicieli firm odnośnie selektywnego rozwoju pracowników o najwyższym potencjale. Aż 31% ankietowanych postanowiło stosować tę strategię.

„Jeśli firmy rzeczywiście wdrożą te plany, będziemy mieli do czynienia z systemową zmianą sposobu rozwijania pracowników w polskich przedsiębiorstwach. – zauważa Aleksander Drzewiecki. „Wydaje mi się, że taka polityka kadrowa wynika z czerpania z dobrych wzorców z innych państw. Wiele badań trendów związanych z zarządzaniem talentami wskazuje, iż przynosi ono bardzo wysoki wzrost z inwestycji. Łączy w sobie strategię rozwijania tych, którzy mają największy potencjał do rozwoju i największy wpływ na wyniki działu i firmy ze strategią konkurowania na rynku pracy.”

Na uwagę zasługują odpowiedzi respondentów odnośnie metod szkoleniowych i rozwoju pracowników, które firmy planują zrealizować w 2010 r. Zarówno w Polsce, w EMEA (kraje leżące na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki) i w pozostałych krajach coaching i mentoring wewnętrzny będą elementami, na które zostaną zwiększone środki. Ponad 1/3 ankietowanych zamierza także wykorzystać w szerszym stopniu wzajemne uczenie się (peer to peer education) jako kolejną metodę rozwojową. W Polsce ciągle jeszcze mniej firm planuje zastosowanie e-learningu i rozwiązań wirtualnych (wzrost w tym obszarze planuje 37%, zaś na świecie ponad 50%), ale przy ocenie tego zjawiska należy brać pod uwagę uwarunkowania geograficzne oraz sposób prowadzenia biznesu. W dużych krajach e-learning uważa się po prostu za efektywniejszy kosztowo, ponieważ pracownicy zatrudnieni w placówkach przedsiębiorstwa w różnych regionach kraju biorą udział w zajęciach bez potrzeby podróżowania do ośrodka szkoleniowego.

W zakresie zarządzania i przywództwa, najważniejszym dla respondentów, bez względu na kraj, jest budowanie zaangażowania pracowników. Na drugim miejscu pojawia się redukcja kosztów. Te odpowiedzi pokazują, że liderzy stoją dziś przed dylematem: „jak utrzymać czy zwiększyć zaangażowanie pracowników przy równoczesnej redukcji kosztów?” albo „jak redukować koszty, by nie obniżyć zaangażowania pracowników?”. Według badań dylemat ten jest w Polsce ważniejszy niż w pozostałych krajach. Przenosi się to także na potrzeby w zakresie rozwoju liderów. Polscy respondenci wskazują dużo częściej na konieczność rozwijania liderów zarażających pasją, będących inspirującymi wzorcami dla innych oraz zachęcających do innowacji. Dla respondentów z innych państw ważniejszy jest rozwój przywódców w zakresie wzbudzania zaufania czy efektywnej komunikacji.

Badanie „Blanchard Corporate Issues 2010” zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 9 grudnia 2009 a 15 stycznia 2010. Celem badania, przeprowadzanego corocznie już od 8 lat, jest uchwycenie i zdefiniowanie potrzeb i problemów organizacji. House of Skills jest wyłącznym przedstawicielem The Ken Blanchard Companies w Polsce.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu