Rejestracja połączenia Sygnity S.A. ze spółką Aram Sp. z o.o.

Zarząd spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Sygnity”) informuje, iż w dniu 31 maja 2010 r. sąd rejestrowy właściwy dla Sygnity, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Sygnity („Spółki Przejmującej”) ze spółką Aram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089140, NIP 526-03-05-319, REGON 001337552, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 250.000,00 zł (odpowiednio: „Połączenie”, „Aram”, „Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółek nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. był jedynym wspólnikiem Aram Sp. z o.o., połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Sygnity jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Sygnity posiada rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Spółka świadczy pełen zakres usług od konsultingu, przez realizację, do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm z najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej.

Spółka Aram specjalizowała się w tworzeniu aplikacji dla sektora publicznego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

źródło/autor: Sygnity

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu