Opodatkowanie pakietów medycznych spowoduje problemy dla pracodawców

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego mówiąca, że już wykupienie abonamentu medycznego stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń, oznacza problemy pracodawców z uregulowaniem zaległości.

NSA w uchwale uznało, że niezależnie od tego, czy pracownik faktycznie korzysta ze świadczeń czy nie, to już samo wykupienie abonamentu i pozostawanie opieki do dyspozycji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Przed podjęciem uchwały sprawa ta była sporna i ostatecznie decyzje indywidualnie podejmowali Dyrektorzy Izb Skarbowych. Jednak od mniej więcej roku zauważalna była korzystna dla pracowników linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie.

– Uchwała powoduje, ze w trudnej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach wykupywali dla swoich pracowników abonamenty – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Grzegorz Byszewski. Będą oni zobowiązani do ponownego obliczenia wysokości wynagrodzenia pracowników i naliczenia należnego podatku od tej kwoty. Będą zmuszeni do skorygowania druków PIT – 11 za ostatnie pięć lat, a następnie potrącić wartość zaległego podatku z wynagrodzenia pracowników. W przypadku, gdy pracownik, nie posiada już stosunku pracy z byłym pracodawcą od którego pozyskiwał nieodpłatne świadczenia w formie abonamentu medycznego, powstanie trudność z odzyskaniem nie naliczonego podatku. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku naliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku okres przeterminowania należności wynosi aż 10 lat.

Uchwała ta spowoduje znaczne koszty dla pracodawców, skumulowane w krótkim okresie. Będą zobowiązani w krótkim okresie ponieść koszty zaległego podatku. Konfederacja Pracodawców Polskich wystąpi do Ministra Finansów o wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku w całości za okres do daty wydania przez NSA uchwały. Wydaje się to uzasadnione, zwłaszcza że niejednolitość decyzji wydawanych przez Izby Skarbowe mogła wprowadzać przedsiębiorców w błąd.

– Uchwała może również spowodować, że pracodawcy nie będą tak chętnie jak dzisiaj kupować abonamentów medycznych dla swoich pracowników – podkreśla Byszewski. Z badania Diagnoza Społeczna 2009 wynika, że już 9,5% pracowników korzysta z abonamentów opłacanych przez pracodawcę. Wnioskuje się, że osoby te nie korzystają z publicznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dzięki czemu znaczeni zmniejszają liczbę osób oczekujących na wizytę. – To właśnie prywatne firmy oferujące abonamenty przyczyniły się do istotnej poprawy dostępności do opieki pierwszego kontaktu i opieki specjalistycznej. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji prawnej należy znaleźć takie kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi dalszy rozwój abonamentów medycznych, dzięki czemu odciążany jest publiczny płatnik – mówi Byszewski.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu