Korekta – dobry czas na zakup akcji

Na giełdach krótkoterminowe spadki cen. To najlepszy czas na zakupy. Dane pokazują, że akcje na warszawskim parkiecie są nadal tanie. Relacja ceny do wartości księgowej wynosi obecnie 1,53 w porównaniu do 3,5 w lipcu 2007 r.

W opinii zarządzających Union Investment TFI obecne wahania kursów na GPW mają charakter korekcyjny, a w długim okresie najbardziej obiecującą kategorią aktywów nadal pozostaje rynek akcji. Dlatego też przewidują, że w perspektywie roku najlepsze stopy zwrotu mogą przynieść fundusze inwestujące właśnie w akcje: UniKorona Akcje oraz UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Dla bardziej zachowawczych inwestorów najlepszym rozwiązaniem powinien być UniStabilny Wzrost.

Przyczynia się do tego sytuacja polskiej gospodarki, która pomimo światowych zawirowań wychodzi z nich obronną ręką. Warto tu wymienić chociażby produkcję przemysłową, która w Polsce już w marcu wzrosła o 12,3 proc. Ministerstwo Finansów przewiduje wzrost PKB w I kwartale tego roku na poziomie 2,5-2,8 proc. licząc rok do roku. Takie informacje płynące z rynku zawsze pomagają spółkom notowanym na GPW. Inwestycjom w fundusze akcyjne sprzyjają także pozytywne oceny płynące z Niemiec. Ta największa gospodarka UE zanotowała najwyższy od 3 lat wskaźnik koniunktury (indeks PMI). Jego wartość osiągnęła aż 61,5 pkt. – Stając przed dylematem: wpłacić swoje oszczędności do funduszy czy trzymać je na lokatach, warto postawić sobie pytanie jaki zysk chce się osiągnąć. Jeśli tylko inwestor akceptuje wyższe ryzyko, odpowiedź nasuwa się sama. Oprocentowanie depozytów w najlepszym razie wynosi średnio ok. 5 proc. w skali roku. Dla porównania subfundusz UniKorona Akcje w okresie od kwietnia 2009 r. do kwietnia 2010 r. zarobił dla swoich klientów 52,81 proc. Indeks WIG w analogicznym okresie wzrósł o 49,20 proc. – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI. Również fundusze małych i średnich spółek należą do liderów wzrostów w bieżącym roku. Świadczy o tym m.in. wzrost indeksów sWIG80 i mWIG40 w pierwszych miesiącach tego roku odpowiednio o 12,61 i o 8,62 proc., w porównaniu ze wzrostem indeksu WIG20 o 6,65 proc. W ocenie zarządzających Union Investment TFI tendencja ta będzie się utrzymywać. W dłuższej perspektywie tego roku uspokojenie nastrojów na giełdach światowych, wzrost konsumpcji w Polsce oraz poprawa wyników spółek to szansa na kolejne wzrosty kursów akcji, a w konsekwencji zyski dla klientów subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

Zarządzający Union Investment widzą szansę na kontynuację trendu wzrostowego na giełdach nie tylko europejskich, ale i na całym świecie. Potwierdza to decyzja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który podwyższył prognozy tempa wzrostu gospodarki światowej do 4,2 proc. w 2010 r. To dobry prognostyk dla wyników funduszy akcyjnych, ale także stabilnego wzrostu. Dobrym wynikom sprzyjać będzie również stabilizacja sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, dzięki utworzeniu Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. W połączeniu ze stabilizacją poziomu rynkowych stóp procentowych w Polsce jest to szansa na dodatkowe zyski z obligacji skarbowych. Subfundusz UniStabilny Wzrost ma więc przed sobą atrakcyjne perspektywy wzrostu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu