Poszerzanie Specjalnych Stref Ekonomicznych

Sukces Specjalnych Stref Ekonomicznych spowodował, że w wielu przypadkach zaczęły one cierpieć na niedobór terenów inwestycyjnych. To z kolei spowodowało, że część z nich podjęła czynności prowadzące do powiększenia obszarów wchodzących w zakres strefy.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są wyjątkowym rozwiązaniem na skalę Polski. Oferując bowiem zwolnienia podatkowe i liczne udogodnienia prowadzonej działalności, stały się wyjątkowo popularnym miejscem lokowania przedsiębiorstw. Wprowadzane zwolnienia podatkowe pozwalają firmom na znaczne zwiększenie zysków z prowadzonej działalności, doprowadzając do wzrostu rentowności z projektów inwestycyjnych. Wobec tego nie powinien dziwić poziom zainteresowania, jakim cieszą się one wśród przedsiębiorców. Wykorzystanie większości stref przekracza bowiem 50%,a w przypadku najatrakcyjniejszych podstref nawet 100%.

Z drugiej strony władze strefy i przedstawiciele samorządu lokalnego obserwują z bliska działalność strefy i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jeśli jest on jednoznacznie pozytywny (istnienie strefy spowodowało zmniejszenie bezrobocia, poprawę atrakcyjności regionu czy zagospodarowania terenu), z chęcią dołożą wszelkich starań mających na celu poprawę wyników. Bywa jednak, że dotychczasowy udział obszarów wykorzystanych jest na tyle znaczny, iż jedynym rozwiązaniem jest powiększenie podlegających strefie terenów. Stąd coraz częściej pojawia się chęć poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozszerzenie strefy jest posunięciem strategicznym pozwalającym na zwiększenie ilości terenów inwestycyjnych i przyciągnięcie większej liczby wysoko rozwiniętych firm do regionu, w konsekwencji doprowadzając do spotęgowania pozytywnego wpływu, jaki ma istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na danym obszarze. Region zyskuje zatem dzięki dywersyfikacji branż, w których działają przedsiębiorstwa, a mieszkańcy mogą w nich podjąć pracę.

Poszerzenie strefy pozwala ponadto na pełniejsze wykonanie założeń, dla których została ona powołana. Przyciągnięcie większej ilości firm pozwoli na wzrost konkurencyjności regionu, a jego renoma przyciągnie kolejne przedsiębiorstwa. Co więcej, każda nowa firma w Specjalnej Strefie Ekonomicznej to potencjalny kontrahent podmiotów gospodarczych działających na terenie regionu, nie tylko tych korzystających ze zwolnień podatkowych. Dzięki temu mogą rozwijać się firmy lokalne, działające dotychczas na miejscowych rynkach. Owocna współpraca może mieć finał w długoterminowych umowach pomiędzy korporacjami a przedsiębiorstwami z regionu, przyczyniając się do obustronnych korzyści.

Jednak region zyskuje przede wszystkim na zwiększeniu liczby nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Oznacza to nie tylko spadek bezrobocia, będący oczywistą korzyścią dla mieszkańców, ale również zmniejszone zapotrzebowania na zasiłki, szkolenia i kursy przeznaczone dla bezrobotnych i ich rodzin. Dzięki temu ograniczeniu ulegają wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sam proces poszerzania się stref przebiega podobnie jak w przypadku tworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inicjatorem zwiększenia obszaru strefy jest minister gospodarki, który po nawiązaniu dialogu i osiągnięciu konsensusu z odpowiednimi dla danej strefy władzami regionalnymi co do możliwości jej rozszerzenia, składa wniosek skierowany do Rady Ministrów. Dopiero wówczas rząd może wydać rozporządzenie, które zmienia akt powołujący strefę, wskazując w nowelizacji jej nowe granice.

Podjęcie decyzji o rozszerzeniu geograficznego zasięgu Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest jedną z głównych dowodów na sukces strefy. Poszerzenie strefy to nie tylko zwiększenie jej potencjału, ale przede wszystkim uznanie dotychczasowych jej dokonań. Wyłącznie atrakcyjna pod względem inwestycyjnym strefa, która przyciągnęła liczne przedsiębiorstwa, a przy tym w znacznym stopniu zrealizowała postawione przed nią cele, może liczyć na powierzenie jej większych terenów. Poszerzenie na pewno nie stanie się udziałem tej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wskazuje na nieudolność w pozyskiwaniu inwestorów i na brak realnego wpływu jej działań na otoczenie. Ponadto tworzenie planu rozszerzenia strefy jest kolejnym testem dla władz samorządowych, rządowych oraz spółek zarządzających strefą, które po raz wtóry muszą wykazać się umiejętnością współpracy ze sobą.

Decyzja o powiększeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest niewątpliwie nobilitacją dla strefy, której dotyczy. Wskazuje na powodzenie przedsięwzięcia, dostrzeżonego na najwyższym stopniu administracji rządowej i jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Region, w którym działa poszerzana strefa, może liczyć na kolejnych inwestorów i stały wzrost jego atrakcyjności. Ze względu na szlaki przetarte już przez inne firmy, przedsiębiorstwa, które zdecydują się zainwestować w strefie będą musiały podjąć znacznie mniejsze ryzyko, niż te, które podjęły tę decyzję wcześniej. Wobec tego chętniej ulokują tam swoją działalność. Nie można wykluczyć także możliwości umiejscowienia w strefie kolejnych oddziałów spółek, które do tej pory ulokowały w niej tylko część swojej działalności. Jeśli przedsiębiorstwo rzeczywiście jest zadowolone z oferty strefy, będzie próbowało wykorzystać ją w jak największym stopniu.

Eliza Smyrgała, IPO.pl

źródło/autor: IPO.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu