Kodeks budowlany należy natychmiast zmienić

Kodeks budowlany to jedna z tych ustaw, które należy jak najszybciej stworzyć od nowa. Jedną z propozycji jest autorski projekt profesora Zygmunta Niewiadomskiego, który został przedstawiony podczas zorganizowanego przez Konfederację Pracodawców Polskich spotkania profesora z przedstawicielami szeroko rozumianego sektora budowlanego.

Konieczność uchwalenia Kodeksu budowlanego jest oczywista. W ciągu 15 lat od jego uchwalenia Prawo budowlane było nowelizowane aż 50 razy. Doprowadziło to do absurdalnie skomplikowanych procedur, braku przepisów dyscyplinujących organy nadzoru budowlanego do terminowego działania oraz zróżnicowania wymagań w stosunku do różnych inwestorów, co stawia ich na z góry straconej pozycji.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z prawem zagospodarowania przestrzennego – uciążliwe procedury uzgadniania planów, dziwne przepisy o zagospodarowaniu terenów bez planów miejscowych a także brak instrumentów zachęcających lub wręcz zmuszających gminy do sporządzania planów miejscowych powodują inwestycyjny paraliż. Dlatego też konieczna jest zmiana podejścia do przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych w budownictwie. Konieczna jest jedna ustawa, która kompleksowo regulowałaby proces planowania przestrzennego, zgodę na realizację inwestycji, nadzór państwa nad zgodnością z prawem działań inwestora i sposobów finansowania infrastruktury technicznej. Uregulowania nowej ustawy powinny umożliwiać sprawne przeprowadzanie procesu inwestycyjnego zarówno z zachowaniem praw osób trzecich jak i wymogów ochrony środowiska.

Obecni podczas spotkania przedsiębiorcy byli zgodni, że zmiany są potrzebne i uznali, że zaprezentowany projekt Kodeksu budowlanego jest krokiem idącym w dobrą stronę.

Konfederacja Pracodawców Polskich w pełni popiera przedstawione podczas spotkania założenia Kodeksu budowlanego i podejmować będzie dalsze działania zmierzające do tego, aby ta koncepcja znalazła uznanie w oczach projektodawców.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu