Catalyst – nowy sposób finansowania przedsięwzięć

przez | 25/05/2010

Powstanie NewConnect w 2007 roku, bez względu na rezultaty i weryfikacje pierwotnych założeń, wydaje sie być olbrzymim sukcesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. O tym, ze Giełda wciąż zagospodarowuje nowe obszary rynku kapitałowego świadczy m. in. fakt, iż w dwa lata po debiucie alternatywnego systemu obrotu powstał nowy rynek obligacji – Catalyst.

Catalyst jest strategicznym projektem Giełdy. Jego powstanie 30 września 2009 roku to uzupełnienie polskiego rynku kapitałowego o zorganizowany rynek papierów dłużnych, zarówno detalicznych jak i hurtowych. Obrót na Catalyst prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (wcześniej: MTS CeTO). Jego strukturę tworzą cztery platformy obrotu. Dwie spośród nich, przeznaczone dla klientów detalicznych, prowadzone są przez Giełdę Papierów Wartościowych w formule rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu (ASO). Pozostałe dwie platformy, również prowadzone w formie rynku regulowanego i alternatywnego, podlegają pod BondSpot i dedykowane są klientom hurtowym. Na każdej z wymienionych platform handlowych przedmiotem obrotu są obecnie obligacje komunalne, korporacyjne oraz listy zastawne. Taka budowa rynku sprawia, że jest on dostosowany do inwestorów o różnej charakterystyce – zarówno instytucjonalnych i indywidualnych, jak i hurtowych oraz detalicznych.

Na wszystkich rynkach Catalyst transakcje są gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), natomiast emitenci obligacji muszą pamiętać o spełnianiu zasad ładu korporacyjnego, w szczególności wypełniać obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

W celu uzyskania tytułu uczestnika rynku Catalyst należy zostać dopuszczonym do działania na przynajmniej jednym z wymienionych poniżej rynków:

  • rynek regulowany GPW,
  • alternatywny system obrotu prowadzony przez GPW,
  • regulowany rynek BondSpot,
  • alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot.

Podobnie jak w przypadku rynku NewConnect, a przede wszystkim zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynku Catalyst działają autoryzowani doradcy. Wśród nich przeważają biura maklerskie oraz firmy doradztwa finansowego, prawnego i audytu.

Wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu na Catalyst może polegać na:

  • uzyskaniu autoryzacji Catalyst, lub
  • wprowadzeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu

Autoryzacja to najprostsza forma zaistnienia emitenta na rynku Catalyst – oznacza zarejestrowanie emisji w systemie informacyjnym Catalyst i realizację przez emitenta bieżących i okresowych obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku 1 do Zasad działania Catalyst. Sama autoryzacja nie oznacza dopuszczenia do obrotu na rynku zorganizowanym ale niesie w sobie wiele korzyści dla emitenta polegających m.in. na zyskaniu efektu marketingowego oraz zwiększeniu wiarygodności i rozpoznawalności na rynku finansowym.

Obligacje można wprowadzać na rynek Catalyst na dwa sposoby: poprzez ofertę publiczną lub za pomocą oferty prywatnej. Olbrzymią zaletą oferty publicznej jest możliwość przydziału instrumentów z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Jest to droga mało angażująca dla podmiotu emitującego obligacje, ponieważ procesem sprzedaży i przydziału obligacji, od momentu podpisania stosownej umowy kieruje Giełda, która zadba o bezpieczeństwo i zapewni profesjonalną obsługę sprzedaży (przydziału), koordynując działania takich podmiotów jak: GPW, Emitent, Oferujący, KDPW i Członkowie Konsorcjum. Jednocześnie jest to sposób najbardziej efektywny, gdyż umożliwia dotarcie do szerokiej grupy potencjalnych nabywców, co jest jednym z istotnych czynników mogących decydować o powodzeniu oferty.

Drugi sposób – oferta prywatna polega na zaoferowaniu instrumentów dłużnych maksymalnie 99 oznaczonym podmiotom.

Stworzenie zorganizowanego rynku publicznego dla obligacji korporacyjnych i komunalnych pod sztandarem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest zatem dodatkową możliwością pozyskania kapitału zarówno dla firm jak i dla jednostek samorządu terytorialnego. Patrząc na wiek polskiego rynku kapitałowego, bardzo cieszy usprawnianie oraz rozwój jego funkcjonowania. Wydaje się również, że rynek obligacji zostanie bardziej uporządkowany i transparentny. Dodatkowo, Catalyst będzie dla nowych emitentów na pewno kolejną platformą, dzięki której będą oni mogli zwiększyć swoją wiarygodność, co z pewnością będzie stanowiło kolejne narzędzie marketingowe do pozyskania większego zaufania wśród inwestorów. Kształtowanie się ceny pod wpływem spotkania popytu i podaży wraz z obowiązkami informacyjnymi będzie również sprzyjało dobrym praktykom, a w efekcie tego większej wiarygodności i łatwiejszemu pozyskaniu kapitału.

Autor: Wojciech Demski, redaktor portalu IPO.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.