Przejdź do treści

Arctic Paper S.A. w I kwartale 2010: wysoki poziom zamówień wyniki pod wpływem niekorzystnych zmian w zakresie cen surowców i kursów walut

  • przez

Arctic Paper S.A., drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, wypracował w I kwartale 2010 roku przychody w wysokości 479,4 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 12,7 mln zł, natomiast zysk netto 670 tys. zł.

Pierwszy kwartał 2010 przyniósł duże zmiany w branży papierniczej. Większość czynników, które korzystnie wpływały na osiągane w poprzednim roku wyniki odwróciła trendy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach Spółki. Arctic Paper podjął szereg działań, które w średnioterminowej perspektywie mają zminimalizować wpływ niekorzystnych czynników na działalność Grupy, m.in. wprowadza podwyżki cen produktów oraz plany poprawy zyskowności w swoich fabrykach.

1 marca 2010 roku Grupa zrealizowała zapowiadane w prospekcie emisyjnym przejęcie, nabywając papiernię Grycksbo. Akwizycja znacznie wzmocniła pozycję rynkową Grupy na wielu rynkach i daje możliwość osiągania efektów synergii np. w zakresie logistyki. Dzięki przejęciu moce produkcyjne Grupy wzrosły o blisko połowę, co ma duże znaczenie z uwagi na obserwowany obecnie wzrost popytu na papier. Integracja papierni Grycksbo ze strukturami Arctic Paper przebiega zgodnie z planem.

Ceny podstawowych surowców, wykorzystywanych do produkcji przez Arctic Paper zdecydowanie wzrosły w I kwartale 2010 roku w porównaniu do 2009 roku. Głównym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na osiągane marże i wyniki finansowe był wyraźny wzrost cen celulozy. Czynnikiem nadzwyczajnym, który w znacznym stopniu zdestabilizował równowagę popytu i podaży na rynku celulozy było trzęsienie ziemi w Chile. W wyniku tego zostały unieruchomione główne celulozownie w tym kraju, którego produkcja wynosi około 9% światowej produkcji celulozy. Spowodowało to dalszy wzrost cen celulozy, co szczególnie widoczne było od marca 2010 roku. W okresie od początku stycznia do końca pierwszego kwartału 2010 roku ceny wskaźnikowe celulozy wzrosły o ponad 13%. Ponadto, ożywienie w gospodarce europejskiej zwiększyło zużycie energii, co miało swoje odzwierciedlenie we wzroście ceny MWh, w tych krajach, gdzie rynek jest w pełni zliberalizowany. Szczególnie wyraźne było to w Szwecji, gdzie w pierwszych miesiącach 2010 odnotowano deficyt energii elektrycznej, a jej cena przekraczała nawet 500 EUR/MWh.

Walutą bazową do kwotowania cen celulozy jest USD, który w okresie od początku stycznia do końca pierwszego kwartału 2010 wzmocnił się do EUR (będącego dominująca walutą w przychodach Grupy) o prawie 7%. Również kursy PLN i SEK wobec EUR wpłynęły niekorzystnie na osiągnięte wyniki. SEK wzmocnił się do EUR o prawie 5% a PLN o prawie 6%.

Wprowadzone przez Arctic Paper podwyżki cen papieru na poszczególnych rynkach pozwoliły w pewnym stopniu zrekompensować wzrost cen surowców i niekorzystne zmiany kursów walut, ale niestety nie w pełni.

Wolumen sprzedaży

Wolumen sprzedaży narastająco w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 166 tys. ton w porównaniu do 144 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmiana ta stanowi wzrost o 22 tys. ton i odpowiednio 15,6%. Wolumen sprzedaży LFL * w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 145 tys. ton i był o niespełna 2 tys. ton i odpowiednio 1,2% wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku.

Główną przyczyną wzrostu sprzedaży całkowitej była sprzedaż zrealizowana przez AP Grycksbo, która w wynikach 2010 roku została ujęta począwszy od marca bieżącego roku. Spadek przychodów ze sprzedaży LFL wynikał przede wszystkim z niekorzystnych zmian w zakresie kursów walut, w szczególności EUR/PLN, EUR/SEK i SEK/PLN.

Podjęte i planowane działania mające na celu poprawę wyników

Arctic Paper podjął szereg działań, zmierzających do minimalizacji wpływu niekorzystnych zmian rynkowych na wyniki Grupy, w tym między innymi:

  • Optymalizacja struktury sprzedaży produktów oraz alokacja sprzedaży do najbardziej zyskownych rynków i klientów.
  • Wprowadzanie pierwszej (5%-8%) i drugiej (10%-12%) podwyżki cen papieru oraz aktualizacja minimalnych cenników dla produktów Grupy. Wprowadzenie kolejnych podwyżek cen przed końcem roku.
  • Skrócenie „lead time” w celu wykorzystania pojawiających się w okresie wakacyjnym wyżej wycenianych zamówień.
  • Wprowadzenie dodatkowych opłat dla produktów niestandardowych oraz usług.
  • Wprowadzenie zamówień z otwartą formułą cenową (cena z dnia zamówienia ważna maksymalnie 1 miesiąc) oraz z możliwością natychmiastowej korekty ceny w sytuacji wzrostu ceny celulozy.
  • Wdrożenie planów poprawy zyskowności we wszystkich fabrykach oraz działań oszczędnościowych w pozostałych jednostkach, w tym redukcja kosztów marketingu oraz struktury sprzedażowej.
  • Krótkoterminowe ograniczenie inwestycji do niezbędnego minimum.
  • Blokada nowych etatów do niezbędnego minimum.

Grupa planuje również rozbudowę mocy energetycznych, tak, by zwiększyć stopień niezależności energetycznej swoich fabryk w Szwecji i Niemczech i tym samym uniezależnić się od podwyżek cen energii, które miały wpływ na wyniki Grupy w I kwartale 2010.

Finalizacja akwizycji Grycksbo

Najważniejszym zdarzeniem I kwartału 2010 było sfinalizowanie akwizycji papierni w Gryckbo, które nastąpiło 1 marca 2010 roku. W wyniku tego przejęcia wzmocniła się pozycja Grupy na wielu rynkach, a moce jej produkcyjne wzrosły do ponad 800 tys. ton papieru rocznie. Asortyment produkowany przez własne papiernie wzbogacił się o papier powlekany, sprzedawany pod markami Arctic oraz G-Print. Wartym podkreślenia jest fakt iż papiernia w Grycksbo nie wymaga znaczących inwestycji a proces integracji powinien być relatywnie krótszy niż w przypadku poprzedniej akwizycji.

„Wyniki finansowe za I kwartał 2010 roku były pod dużą presją niekorzystnych czynników rynkowych, takich jak wzrost cen surowców, energii oraz kursów walut. Podjęliśmy szereg działań, mających na celu mimalizację wpływu powyższych ryzyk na nasze wyniki w kolejnych kwartałach – m.in. wdrożyliśmy podwyżki cen naszych produktów oraz plany poprawy zyskowności w papierniach Grupy. Bez zmian pozostaje także nasz plan rozbudowy mocy energetycznych naszych fabryk w Szwecji oraz Niemczech, co w jeszcze większym niż obecnie stopniu uniezależni naszą działalność od cen energii” – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

„Obok niekorzystnych dla naszej branży czynników, obserwujemy też zjawiska pozytywne – do najważniejszych należy ożywienie popytu na papier w Europie. Zamierzamy wykorzystać możliwości z tym związane i utrzymać pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnych kwartałach” – dodał Michał Jarczyński.